Sestra Goretti v Praze

Sestra Maria Goretti z Indie se ve čtvrtek 13. prosince setká v Praze s dárci Centra zahraniční spolupráce.

Více...

Adventní výzva

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

ŠKOLNÍ SYSTÉM V UGANDĚ
aneb malé okénko do školních lavic na rovníku 

Školní rok základních, středních a většiny učňovských škol v Ugandě je rozdělen do tří trimestrů následovně:

  • konec ledna – konec dubna
  • konec května – polovina srpna
  • začátek září – začátek prosince

Mezi jednotlivými trimestry jsou přibližně měsíční prázdniny. Velké, zhruba dvouměsíční, prázdniny mají pak studenti na přelomu roku v prosinci a lednu.

Ugandská vláda garantuje základní vzdělání zdarma, nicméně kvalita státních škol je velmi různá, obvykle nižší než u škol soukromých. I přes oficiální neexistenci školních poplatků na státních školách se ke školní docházce vztahuje řada nutných výdajů, které činí vzdělání pro mnohé děti nedostupným (povinná školní uniforma, sešity, obědy, poplatky za zkoušky posledního ročníku ZŠ atd). Každá škola navíc může zavést různé jiné poplatky na pokrytí nutných provozních nákladů. Přestože je tedy oficiálně základní vzdělání bezplatné, v praxi si ho mnoho rodin nemůže dovolit kvůli výdajům, které ho provázejí. Kromě státních škol fungují na úrovni základního školství také mnohé soukromé školy, zakládané obvykle církvemi či komunitami. Jejich úroveň je zpravidla vyšší, což je dáno mimo jiné větší konkurencí mezi školami, způsobem výběru učitelů či menším počtem dětí ve třídách.

Mateřská škola (Nursery School)
3 roky, označení tříd N1–N3 (baby class, middle class, top class)

Stejně jako v našich školkách nejsou osnovy pevně dané. Děti se ale pilně připravují na školní výuku, mezi získávané dovednosti patří: kreslení, čísla, zpěv, abeceda, psaní, čtení, hry, chování, angličtina a další. Každá školka má svůj vlastní systém, ale obvykle se neznámkuje a děti jsou namísto toho hodnoceny pomocí barev.

Základní škola (Primary School)
7 let, označení tříd P1–P7

Dělí se na 1. a 2. stupeň (3 + 4 roky). Mezi předměty, které se děti učí, patří čtení, psaní, místní jazyk (tyto již na 2. stupni chybí), matematika, společenské vědy, přírodní vědy, angličtina, náboženská výchova (včetně islámu), dějepis, zeměpis a další.

Na konci 7. třídy děti skládají závěrečnou zkoušku, která je jednotná v celé zemi (Primary Leaving Examination – PLE). Za složení zkoušky se platí poplatek (podporovaným dětem jej hradí dárci). Zkouška se skládá ze čtyř předmětů: matematiky, angličtiny, společenských a přírodních věd (společenské vědy zahrnují dějepis, náboženství, zeměpis atd.). Známkuje se v procentech, která se potom podle relativní obtížnosti testu převádějí na známky a následně na tzv. divisions. Výsledky se uveřejňují obvykle během ledna a mohou být rozhodující pro přijetí na vybranou střední školu.

Střední škola (Secondary School)
6 let, označení tříd S1–S6

Škola má opět dva stupně: O-Level/Ordinary Level (S1-S4) a A-Level/Advanced Level (S5-S6).
První čtyři roky mají spíše charakter všeobecného vzdělání (obdoba našeho gymnázia). Předměty bývají rozmanitější: matematika, angličtina, biologie, křesťanská věrouka, islám, fyzika, chemie, výtvarná výchova, cizí jazyky (francouzština, němčina), politologie, ekonomie, základy kancelářské práce, účetnictví, zemědělství, zpracování dřeva, kovů aj. Ne všechny školy však nabízejí všechny výše uvedené předměty. Na konci prvního stupně (S4) skládají žáci soubornou zkoušku (Uganda Certificate of Education – UCE) z 5 povinných předmětů: matematiky, angličtiny, biologie, zeměpisu a dějepisu a ze 4-5 volitelných předmětů. Známkování je stejné jako u závěrečné zkoušky po sedmé třídě ZŠ. Zkouška je opět za poplatek. Během druhého stupně, který je poměrně specializovaný, si student vybírá kombinaci 3-4 předmětů a na konci šestého ročníku z nich opět skládá zkoušku (Uganda Advanced Certificate of Education - UACE), která rozhoduje o jeho šancích studovat na univerzitě.

Praktické vzdělání – učňovské školy
Průměrně 2-3 roky, v závislosti na zvoleném oboru

Na učňovskou školu je možné nastoupit v některých případech již po ukončení základního vzdělání (slabé výsledky, nepovedená závěrečná zkouška) nebo v průběhu studia na střední škole. Většina škol však upřednostňuje spíše absolventy středoškolské O-Level.

Mezi nejčastější obory studentů zařazených do programu Adopce na dálku® patří: zedník, truhlář, automechanik, instalatér, švadlena, učitelka, kadeřnice, servírka. V menší míře pak: zdravotní sestra, elektrikář, účetní a administrativní pracovník. 

Absolventi dvouletého učňovského studia, kteří nastoupili na danou instituci po ukončení základního vzdělání obdrží po absolvování tzv. Uganda Junior Craft Certificate. Absolventi dvou či tříletého studia, kteří nastoupili na zvolenou instituci po ukončení středoškolské O-Level obdrží tzv. Craft Certificate.

Nadaní studenti s dobrým zázemímmohou Craft Certificate dalším jednoletým studiem rozšířit na Advanced Craft Certificate, který odpovídá našemu vyučení s maturitou a umožňuje další studium na univerzitě, kde mohou absolventi získat buď tzv. Diploma (po dvou letech), nebo Degree (po třech letech).

Vyšší vzdělávání
Průměrně 2-3 roky, 2 roky diploma course (obdoba diplomovaného specialisty), 3 roky bakalář

Termín vyšší vzdělávání je v rámci programu Adopce na dálku® označením jakéhokoli typu studia následujícím po S6. Pro přijetí na vyšší (obdobu našich VOŠ) či vysokou školu je rozhodující výsledek závěrečné státní zkoušky v ročníku S6 na střední škole, tzv. UACE (Uganda Advanced Certificate of Education). Výstupy těchto zkoušek jsou oznamovány vždy na přelomu února a března. Studenti s nejlepšími výsledky jsou uveřejňováni též v novinách, což pouze dokládá vysokou hodnotu, kterou společnost vzdělání přisuzuje. 
Univerzity.

V Ugandě je 5 státních univerzit (Univerzita Makerere – Kampala, Univerzita Kyambogo – Kampala, Univerzita Gulu, Univerzita Mbarara a Univerzita Busitema – Tororo), na nichž mají studenti možnost získat státní stipendium pokrývající velkou část nákladů spojených se studiem. Stanovený počet bodů u závěrečné zkoušky na střední škole nutných k získání takového stipendia se každoročně mění. Kromě státních univerzit existuje v Ugandě i celá řada univerzit soukromých. Liší se kvalitou, nabízenými obory i výší školného. Akademický rok na univerzitách je téměř totožný s naším vysokoškolským akademickým rokem (2 semestry během roku, zahajované v září a únoru).

Náš cíl

Cílem programu Adopce na dálku® v Ugandě je umožnit co největšímu počtu znevýhodněných dětí dosáhnou praktického vzdělání, které jim pomůže uplatnit se na trhu práce a tak zvýšit životní úroveň nejen sobě samým, ale i svým rodinám a komunitám. I přesto mají každoročně nejlepší studenti zařazení do programu Adopce na dálku® možnost pokračovat ve svých studiích i na univerzitách či dalších institucích vyššího vzdělávání. Konkrétně je pak od roku 2006 vybíráno 4-6 nejlepších studentů (absolventů S6) pro vyšší formy studia. Toto číslo neobsahuje studenty, kteří získají stipendium vládní. Při výběru studentů ze strany partnerské organizace nejsou brány v potaz pouze a výhradně školní výsledky, ale i další faktory jako motivace studentů, jejich schopnost dosahovat vytyčených cílů a chování.

Zkouškové období a dostupnost výsledků

Třída / typ školy

Skládání zkoušek

Dostupnost vysvědčení 

 P7

 říjen

 polovina ledna

 S4

 říjen-listopad

 únor

 S6

 říjen-listopad

 březen

 VOC

 říjen-listopad

 březen

 HE

 1. semestr: prosinec
 2. semestr: květen

 Certifikát: rok po celkovém dostudování

Vysvětlivky:

  • VOC (Vocational) - studenti učňovských oborů
  • HE (Higher Education) - studenti na vyšších školách a univerzitách

U studentů vyšších a vysokých škol jsou známky ze semestrálních zkoušek pouze vyvěšeny na nástěnce. Obvykle tito studenti nemají výsledky ve formě certifikátu dříve, než skončí svá studia.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371