Popis služeb poskytovaných Domem Fatima – centra pro tělesně postižené

S každým klientem uzavíráme písemnou smlouvu o poskytované službě, která obsahuje i individuální ujednání, vycházející z potřeb a možností klienta – především se domlouváme na cíli spolupráce, který lze v průběhu pobytu měnit a upravovat.

Pracovníci sestavují společně s klientem individuální plán, který vychází ze stanoveného cíle spolupráce.  Individuální plán společně pravidelně vyhodnocují a doplňují a upravují podle aktuálních potřeb a situace klienta.

Do plánu je možné zařadit nácvik těchto činností a dovedností:

 • vyprazdňování
 • osobní hygiena a hygiena celého těla
 • přesuny z vozíku na lůžko a obráceně, z auta a do auta, na toaletu
 • jízda na mechanickém vozíku
 • jízda na elektrickém vozíku
 • vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh na lůžku
 • oblékání a svlékání
 • jedení
 • příprava jídla
 • chování v různých společenských situacích
 • využívání běžně dostupných služeb
 • využívání běžně dostupných informačních zdrojů
 • strukturování dne a týdne
 • efektivní využívání osobní asistence
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů
 • úklid v domácnosti
 • nakupování
 • vaření
 • praní osobního prádla
 • cestování dopravními prostředky
 • vlastnoruční podpis
 • získání pomůcek a zacházení s nimi včetně péče o ně
 • vyřizování osobních záležitostí na úřadech
 • hospodaření s vlastními příjmy
 • hospodaření s příspěvkem na péči
 • pracovní návyky
 • telefonování
 • osobní komunikace s úředníky
 • řešení zdravotních komplikací
 • naučit se prosadit
 • naučit se odpovědnosti za sebe a své jednání
 • zmírnit strach z veřejných prostor
 • naučit se odpovědnosti za sebe a své jednání

Po celou dobu pobytu klienta v domě s ním spolupracuje tým pracovníků, ve složení ergoterapeut, sociální pracovník a pracovníci v sociálních službách – asistenti (dále jen asistenti), kteří zajišťují klientům 24 hodinovou péči.

Ergoterapeut pomáhá klientovi především s nácvikem soběstačnosti a výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.

Sociální pracovník pomáhá klientům při řešení jejich sociální situace a s vyřizováním osobních záležitostí.

Asistenti pomáhají klientům s běžnými denními činnostmi, které nezvládnou vlastními silami a zároveň je podporují při zlepšování soběstačnosti podle stanovených individuálních plánů, zpracovaných ve spolupráci klienta s ergoterapeutem.

Všechny činnosti probíhají v době, která je v životě běžná, klienti jsou pracovníky podporováni po celých 24 hodin denně, ve dne i v noci.

Ergoterapeut i asistenti pracují ve směnném provozu tak, aby mohli klienty podporovat při nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu i v nočních hodinách, tedy v době, kdy je tato činnost pro člověka přirozená (např. pomoc s uložením na lůžko, s hygienou nebo mobilitou na lůžku).

Klienti domu Fatima, jsou lidé, kterým se z důvodu úrazu, či nemoci změnil zdravotní stav natolik, že nejsou schopni se o sebe postarat a většina z nich se pohybuje s pomocí mechanického vozíku. Do Fatimy přicházejí sice zdravotně v pořádku, ale po dlouhodobém pobytu ve zdravotnických zařízeních jsou závislí na 24 hodinové péči druhé osoby. Většina z přicházejících klientů ztratila během dlouhodobého pobytu ve zdravotnických zařízeních základní dovednosti patřící k běžnému životu. Tyto dovednosti si musí znovu osvojit a musí se naučit nové činnosti, které potřebují k tomu, aby mohli aktivně žít.

Někteří z přicházejících klientů neovládají na začátku ani základní běžné sociální dovednosti, př. základní komunikační dovednosti, udržet a rozvíjet mezilidské vztahy.             

Tito klienti, kteří prošli dlouhodobějším programem sociální rehabilitace v domě Fatima, již při odchodu z Fatimy nepotřebují 24 hodinovou péči jiného člověka, naopak, jsou schopni žít samostatně s pomocí plánované terénní služby poskytované v jejich vlastní domácnosti (např. osobní asistence nebo pečovatelské služby), jsou ekonomicky aktivní, někteří zakládají vlastní rodiny.

Nejčastěji poskytujeme podporu klientům v těchto životních situacích:

Sociálně-rehabilitační pobyty mohou být dle potřeb klienta krátkodobé (minimálně 5 denní) i dlouhodobější (délka pobytu je přizpůsobena potřebám klienta). Nejčastěji poskytujeme podporu klientům v těchto životních situacích:

 • Klient je po úraze nebo nemoci upoután na invalidní vozík a potřebuje podporu při zvládání nové životní situace.
 • Klient potřebuje podporu při vyřešení či překlenutí změněné sociální situace (např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu, ztráta pečovatele).
 • Klient si potřebuje vyzkoušet nové dovednosti k získání maximální možné soběstačnosti včetně spolupráce s osobním asistentem.
 • Klient potřebuje využít pobyt k nácviku soběstačnosti, případně k vyzkoušení nových dovedností (viz předchozí body) a zároveň potřebuje bezbariérově upravit svůj byt nebo hledá bydlení nové a na tu dobu využívá přechodné ubytování.
 • Službu využívají i klienti, kteří si v Praze potřebují vyřídit osobní záležitosti (návštěva lékaře, úřadů, nákupy, pracovní, či kulturní aktivity apod.). Pobyt si často plánují v době nepřítomnosti pečující osoby. Během pobytu si obvykle vyzkouší činnost, kterou doma nedělají (např. využití pojízdného zvedáku k přesunům, návštěva obchodu s osobním asistentem).

Cíle služby jsou:

 • Naučit klienta řešit nové situace vyplývající z jeho konkrétního postižení.
 • Podpořit klienta v návratu do původního domova, nebo si vytvořit domov nový.
 • Zlepšit soběstačnost klienta prostřednictvím nácviku činností běžného dne alternativním způsobem, nebo s pomocí kompenzační pomůcky.
 • Naučit klienta využívat osobní asistenci pro činnosti, které nezvládne vlastními silami.

Klientům Fatimy jsou poskytovány sociální pracovnicí, ergoterapeutkou a asistenty nejčastěji tyto činnosti:

Základní sociální poradenství:

 • Poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle individuálních potřeb.
 • Poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče.
 • Poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.
 • Poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k  zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě.
 • Poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

Jedná se především o tyto činnosti:

 • jízda na mechanickém, elektrickém a koupacím vozíku – dle využití v exteriéru i interiéru;
 • oblékání;
 • přesuny z vozíku na lůžko, do auta, na jiný vozík, na WC a zpět;
 • pohyblivost na lůžku;
 • pomoc při péči o kůži a prevence a péče o dekubity;
 • umět pojmenovat co potřebuji a umět využít osobního asistenta; atd.

Při nácviku těchto činností se klienti nejprve učí zvládnout veškeré dovednosti samostatně, převážně s využitím možnosti náhradního pohybu a využitím kompenzační pomůcky.

Každý klient se učí tyto dovednosti individuálně dle svých možností. V nácviku ho podporuje ergoterapeut a asistenti. Klientům s činnostmi, které nezvládnou sami, pomáháme dle jejich individuálních potřeb. Nácvik, podpora i pomoc při těchto činnostech jsou klientům poskytovány zaměstnanci 24 hodin denně.

Pomoc při zajištění stravy

Poskytujeme pomoc a podporu klientům při vybírání stravy od dodavatelské firmy, která klientům dováží obědy.

Dále podporujeme klienty ve vlastním vaření. Pro vaření klientů je v domě společná kuchyně, která je vybavena pomůckami a pohyblivými pracovními plochami, včetně varné desky. Nedílnou součástí přípravy stravy je nákup potřebných potravin, při kterém jsou klienti také podporováni.

Klienti se individuálně učí zvládnout tyto dovednosti, popř. mají vždy možnost využít asistenta. Podporujeme klienty při přípravě jednoduchých jídel a nápojů, pomáháme jim také při jejich konzumaci. Pomoc je poskytována dle individuálních potřeb klientů 24 hodin denně.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Pomáháme klientům při běžném úklidu jejich pokoje, popř. domácnosti, v případě pobytu ve cvičném bytě a rovněž se všemi činnostmi spojenými s péčí o domácnost. Klient se učí zvládnout tyto dovednosti buď samostatně, nebo s využitím asistenta.

Klientům pomáháme v pracovní dny, případně i o víkendech či svátcích s běžným nákupem především základních potravin, ale i předmětů denní spotřeby.

Klientům také pomáháme s využitím jejich vlastních prostředků při pravidelném praní, žehlení osobního i ložního prádla. K těmto činnostem mohou klienti využívat pračku a žehličku, které jim jsou v domě k dispozici.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zajišťujeme klientům v případě jejich potřeby nácviky cest do různých institucí např. obchody, návštěva lékaře, úřadů, návštěva kostela za účelem účasti na bohoslužbě. Pokud potřebují při cestách doprovod, učí se využívat osobní asistenci a různé kompenzační pomůcky. Během doprovodů se klienti učí také vyřizovat si osobní záležitosti samostatně, využívat městskou hromadnou dopravu či jiné druhy dostupné dopravy dle jejich individuálních potřeb. Dále se učí pracovat s informacemi (internet) a vyřizovat osobní záležitosti také telefonicky. Podpora a pomoc při těchto činnostech je klientům poskytována dle jejich individuálních potřeb 24 hodin denně.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Ve všech schopnostech a dovednostech, které klient má, či získá během pobytu je klient podporován asistenty 24 hodin denně tak, aby žádné z nich opětovně neztratil (např. pokud se naučí přesun zvládnout samostatně, již mu v tom asistent nepomáhá, pokud se naučí vyřizovat osobní záležitosti samostatně, již mu také nepomáhá – míra podpory a pomoci v danou chvíli je určována dle individuálních potřeb a dle situace, v níž se klient zrovna nachází).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ergoterapeut podává klientům informace o možnostech získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a zároveň klienta také učí, na které instituce se obracet v případě potřeby. V případě potřeby podává sociální pracovnice informace o možnosti získání finančních prostředků na pomůcky, které neproplácí zdravotní pojišťovna.

Klienty podporujeme také v tom, aby využívali možnost rehabilitačních pobytů v zařízeních k tomu určených.

Klienty také učíme, na které instituce a v jakých případech se obracet se svými záležitostmi, které instituce jim mohou být nápomocny.

Poskytnutí ubytování

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Prostory domu jsou bezbariérové a zařízeny tak, aby odpovídaly zároveň potřebám našich klientů, ale aby také byly co nejvíce blízké možnostem běžného života.

Podporujeme klienty, aby si pokoje vybavili vlastním nábytkem, případně televizí či notebookem.

Na závěr pobytu jsou klienti ubytováni v jiném typu bydlení, v tzv. cvičném bytu, Zde si mohou vyzkoušet život, který je čeká po jejich odchodu od nás (např. život s plánovanou osobní asistencí, bez přítomnosti asistenta 24 hodin a také kompletní starost o svou vlastní domácnost). V tomhle typu ubytování je služba poskytována i s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám bydlení, které si v době pobytu ve cvičném bytě již klient zařizuje (např. výběr terénních služeb v okolí bydliště, jejich pracovní doba a podmínky poskytování).

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Klienti se učí novým způsobem pečovat o své tělo v oblasti hygieny. Ergoterapeut pomáhá klientům v nácviku těchto činností současně s použitím kompenzačních pomůcek. Pomůcky různého typu jsou u nás dostupné k zapůjčení. Nácvik těchto dovedností probíhá 24 hodin denně dle individuálních potřeb klientů.

S činnostmi, které klienti nezvládnou, jim vždy pomůžou naši asistenti. Součástí osobní hygieny je i nácvik přesunu klienta na toaletu vlastními silami, s pomocí kompenzačních pomůcek či s pomocí asistenta.

Pravidla poskytování služby

Doba poskytování služby:

Služba je každému z klientů poskytována nepřetržitě, po dobu 24 hodin denně.

Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně je v zařízení přítomen a zajišťuje službu klientům stále jeden z asistentů (střídají se ve 12 ti hodinových směnách). Klienti nejsou nikdy v zařízení sami bez přítomnosti asistenta.

V pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 je přítomen také ergoterapeut a sociální pracovník, kteří jsou v případě potřeby přítomny i o víkendech a svátcích, v odpoledních a nočních hodinách.

Konkrétní čas, rozsah a četnost poskytování služby se řídí aktuálními potřebami jednotlivých klientů, je vždy přihlédnuto k jejich individuálním potřebám, s ohledem na personální a provozní možnosti poskytovatele.

Ochrana osobních údajů:

Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klientů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vše  v platném znění. Klient stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů pro účely evidence klientů, který bude založen v osobní dokumentaci klienta. Klient má možnost souhlas kdykoliv odvolat a má možnost na požádání nahlédnout do své osobního dokumentace.

Platby za poskytnuté služby:

Vyúčtování poskytnutých služeb (dle platného Ceníku služeb) za každý kalendářní měsíc provádí a klientovi předkládá sociální pracovník. Platba je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Metody práce

Základní metodou práce je rozhovor s klientem, pozorování klienta. Práce s klientem jako s jednotlivcem a skupinou.

Všichni pracovníci pracují s jednotlivými klienty individuálně a zároveň je uplatňován princip týmové spolupráce tak, aby byl zajištěn jednotný přístup ke každému jednomu klientovi.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371