Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Asistovaná setkávání nezletilého dítěte s rodičem

Asistovaná setkávání nezletilého dítěte s rodičem

Průvodce službami Poradny Magdala představuje asistované setkávání dítěte s rodičem, s kterým nežije v jedné domácnosti. Umožňuje rozvíjet vztah mezi dítětem a jeho tátou nebo mámou v situaci, kdy se rodiče rozcházejí a opouštějí společnou domácnost.

Poradna Magdala, která je službou Arcidiecézní charity Praha, poskytuje s Pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, službu Asistované setkávání dítěte s rodičem. Nezletilé dítě se v naší poradně setkává se svým rodičem či prarodičem, který je oprávněn k setkávání s dítětem. Kontakt mezi nejbližšími lidmi byl z vážného důvodu přerušen na několik měsíců či let. Je v zájmu zdravého vývoje dítěte tento jedinečný a nenahraditelný vztah opět navázat a bezpečně obnovit na odborném pracovišti.

Asistovaná setkávání probíhají na neutrální půdě v přátelském prostředí Poradny Magdala, která je k těmto kontaktům uzpůsobena tak, aby se zde dětem líbilo. Setkávání provádíme po dohodě s oběma rodiči dítěte a v týmové spolupráci s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí příslušného městského úřadu, případně s příslušným soudem.

Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy a soukromých dárců, poskytujeme službu Asistované setkávání pro děti a jejich rodiče bezplatně. Podle situace, ve které se dítě nachází, se odvíjí počet asistovaných setkání, která umožňují obnovit blízký vztah mezi dítětem a jeho rodičem. Lidé přicházejí plni bolesti, obav, očekávání, strachu, nejistoty a negativních emocí a celkově jsou velmi zraněni. Pracovníci poradny na jejich naladění citlivě reagují, poskytují rodičům a dětem potřebné informace o průběhu služby, a seznamují je s pravidly pro výkon služby. Svým citlivým přístupem jim zajistí bezpečné prostředí, oporu a současně hranice, které nezraňují děti.

V naší poradně se věnujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy různými formami násilí v rodině, tíživou sociální situací a potížemi v rodičovské komunikaci. Jedná se zpravidla o situace, kdy se rodiče dítěte rozvádějí, rozcházejí, bojují o svěření dítěte do péče, nebo mezi nimi neprobíhá či probíhá sporadicky komunikace o dítěti. Když se řekne násilí, nemáme tím na mysli pouze pěstní souboje, ale také neuctivé či zesměšňující, zraňující zacházení s blízkými, nebo stav, kdy jsme si zapomněli naslouchat, a každý vnímáme pouze sami sebe a skrze své problémy nevidíme nejbližšího člověka, který žije vedle nás.

Výhradní pozornost zaměřujeme na dítě, na jeho citové projevy a na zabezpečení jeho práv. S laskavostí a podporou se věnujeme tomu, jak dítě svoji situaci na pozadí rodiny prožívá. Vytváříme klidné, bezpečné a vstřícné prostředí, aby si dítě dle věku uvědomovalo, co cítí k rodiči, se kterým se asistovaně setkává. Podporujeme dítě, aby podle prožívaných pocitů mohlo jednat a uvědomit si své nové postavení ve změněné rodinné situaci, kdy se rodiče rozcházejí a opouštějí společnou domácnost. Dítě není vystavováno rizikovým situacím, které by mohly jeho duši a srdíčko poškodit.

Za klíčová práva dítěte považujeme právo být ochráněno před domácím násilím a zneužíváním, právo být vychováváno oběma rodiči, právo na stejnou životní úroveň jako oba rodiče a právo na zajištění ochrany a pomoci zajišťované státem. Celou situaci rodiny vnímáme očima dítěte a zároveň nasloucháme potřebám rodičů. Rodiče podporujeme ke zvyšování rodičovských kompetencí, aby byli schopni vnímat potřeby svých dětí a jednat podle toho, co jejich dětem chybí.

V poradenské praxi s rodinami a dětmi se ukazuje, že rodič, který se setkává s dítětem, je zpravidla otec. Pracovníci ukazují matkám, že role otců je ve výchově a vývoji ke zdravé bytosti nezastupitelná, jak u potomků mužského tak i ženského pohlaví. Pokud se asistovaně setkává s dítětem matka, je otcům objasňována nenahraditelnost matky pro citový vývoj dítěte.

Na rodičovský konflikt se v tomto článku díváme z pohledu asistovaného setkávání. Příště se zaměříme na konflikt z hlediska dalších služeb poskytovaných Poradnou Magdala.

MPSVAktivity projektu Podporovaná komunikace a rodičovská dohoda jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371