Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Asistované předávání nezletilého dítěte mezi rodiči

Asistované předávání nezletilého dítěte mezi rodiči

Průvodce službami Poradny Magdala představuje službu Asistované předávání nezletilého dítěte mezi rodiči. Službu využívají rodiče pro své dítě. Jedná se zejména o rodiče, kteří se hádají, podvádějí se, vyčítají si, že jeden z nich si našel nového partnera, projevují vůči sobě nepřátelství, nedokáží si odpustit a cítí se podvedeni.

Asistované předávání dítěte (dále „ASP“) je služba, při níž si rodiče za přítomnosti pracovníků předají dítě mezi sebou. Ke službě přicházejí rodiče nejčastěji na doporučení pracovníků sociálně-právní ochrany dítěte, případně soudu. Rodičům v některých náročných situacích nejde bez pomoci asistence zajistit dítěti klidné a bezpečné podmínky pro předání dítěte mezi sebou. Rádi rodiče naučíme poklidné předání a vítáme, pokud přicházejí z vlastního rozhodnutí sami.

Průběh Asistovaného předávání dítěte

Jak Asistované předání probíhá, si nejlépe vysvětlíme na příkladu. Většinou maminka přivede k nám do poradny své dítě. Pracovníci naší poradny stráví krátký čas s maminkou, vyplní spolu nezbytné dokumenty a potom jdou společně za tatínkem. Tatínek si dítě od maminky vezme a jde s ním ven, mimo prostory Poradna Magdala. Tatínek má pro syna nebo dceru připravený takový program, ze kterého má dítě radost a bude se těšit i na následující setkání. Až uplyne doba setkání, tatínek navrátí dítě v předem dohodnutém čase jeho mamince. Doba setkání je taková, na které se rodiče dohodli, od jedné hodiny až po několik dnů.

Při předávání se rodiče vzájemně informují o zdravotním stavu dítěte, o jeho aktuálních potřebách, případně si předávají další potřebné doplňující informace, které mají oba znát.

Cílem služby je zajistit zázemí pro předání dítěte mezi rodiči klidným, nenásilným způsobem v bezpečném prostředí Poradny Magdala, aby byl zachován a pokračoval vztah mezi dítěti nejbližšími lidmi, kterými jsou maminka a tatínek. Po celý proces ASP dítě ochraňujeme před možným nelaskavým chováním rodičů, které by nebylo pro dítě vhodné. V Poradně Magdala vnímáme širší rodinný kontext, vidíme situaci rodiny s dítětem očima dítěte a pečlivě nasloucháme tomu, co dítě sděluje a co se děje v dětském srdíčku. Zajistíme nekonfliktní průběh předávání nezletilého dítěte. Dítě laskavě a přátelsky podporujeme, aby se mohlo vyjádřit a projevit své city k mamince a k tatínkovi. Děti byly často vystaveny mimořádně náročným situacím, zažívaly v rodinách konfliktní jednání, domácí násilí, případně zneužívání, kterých byly svědky nebo dokonce oběťmi.

Rodičům pomáháme a vedeme je v tom, jak má předávání vypadat, respektujeme je a zároveň jim pomáháme nahlížet na jejich chování, které oni sami už nevnímají, protože jsou zvyklí spolu komunikovat určitým způsobem. Společně s rodiči dospíváme k tomu, co dítě podpoří, z čeho bude mít radost. Rodiče si uvědomují, jakým způsobem mají hovořit mezi sebou v přítomnosti svého vlastního dítěte. Rodiče si sami vyzkoušejí, že nejvhodnější pro jejich dítě jsou nekonfliktní postoje vůči sobě navzájem, hlavně takové, které příznivě ovlivňují zdravý vývoj dítěte a rozvíjejí vztahy mezi dítětem a jeho rodiči. 

Rodičům doporučujeme, aby mluvili o druhém rodiči hezky, s respektem k jeho rodičovské roli, aby podporovali dítě ve vztahu s druhým rodičem, a to i tehdy, když takto hovořit je pro otce nebo matku náročné, bolestné a emočně obtížné zvladatelné. Za všech okolností je potřeba umožnit dítěti, aby mohlo milovat oba rodiče stejně vřele. Tímto způsobem rodiče vytvářejí podmínky pro zdravou duši svého chlapečka nebo holčičky, pro které jsou svým jednáním vzorem. Je potřeba, aby rodiče dítě laskavě a citlivě na návštěvu poradny připravili a povídali si s ním, jak bude proces předávání probíhat a kdo u toho bude přítomen.

Pokud jsou rodiče v závažném konfliktu, vedeme je, aby proces předávání probíhal v co nejkratším čase, aby před dítětem nezaznívala konfliktní, obviňující, případně nepřátelská slova. Přistupujeme citlivě k dětské duši i k rodičům, kteří bývají zranění tím, co si vzájemně způsobili. Citlivý a přátelský přístup se osvědčuje z důvodu, že pomáhá a chrání dítě a jeho rodiče.

V průběhu služby respektujeme vývojové fáze dítěte, jeho věk, jeho aktuální zdravotní a psychický stav. Každé ASP proběhne standardně 5 krát. Poté pracovníci vyhodnotí situaci klientů a navrhnou prodloužení, změnu nebo ukončení služby. Standardně se služba smluvně domlouvá na dobu půl roku (6 měsíců). Průběh předávání je zdokumentován, je vyhotovena písemná zpráva pro potřebu rodičů, která je se souhlasem rodičů případně poskytnuta soudu a OSPOD v případě, že si to rodiče přejí.

Asistované předání se zásadně liší od Asistovaného setkání v tom, že při ASP dochází pouze k předání dítěte mezi rodiči za asistované podpory pracovníků, zatímco při ASS dochází k asistovanému setkání dítěte s rodičem, které trvá zpravidla 60 minut.

Oběma službám je společná skutečnost, že dítě je přítomno osobně a je mu věnována výhradní pozornost, aby mohla být zajištěna jeho práva – být milováno a být vychováváno oběma rodiči a být ochráněno před konfliktním jednáním, domácím násilím a zneužíváním v souladu s ustanoveními sociálně-právní ochrany dětí. Rodičům a jejich dětem poskytujeme veškeré služby bezplatně, v přátelském prostředí Poradny Magdala, a těší nás, když od nás odcházejí spokojené děti i rodiče.

MPSVAktivity projektu Podporovaná komunikace a rodičovská dohoda jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371