Výběr cílových zemí a dětí do programu Adopce na dálku® 

 

Centrum zahraniční spolupráce Charity Praha

Finanční prostředky, platby

Komunikace s dítětem

Školy a studium

Dárky

Návštěva dítěte

Ukončení podpory dítěte


Jak se vybírají země, ve kterých Charita Praha pomáhá, a kdo pomoc zajišťuje?

Základními kritérii výběru jsou potřebnost země, politická stabilita oblasti a důvěryhodná místní partnerská organizace, která zajišťuje, aby byly prostředky využity v souladu s posláním programu.

Nahoru 


Kdo a jak vybírá děti do programu Adopce na dálku®? 

Děti vybírají vždy místní sociální pracovníci ve spolupráci s komunitou. Základní podmínkou pro zařazení dítěte do programu je skutečnost, že dítě bez pomoci nemůže z finančních důvodů docházet do školy nebo by z obdobných důvodů muselo školní docházku předčasně ukončit. V Bělorusku jsou vybírány děti ze sociálně slabých rodin, jimž podpora dárce pomůže zlepšit životní úroveň. Současně se posuzuje i zájem dítěte o vzdělání. Pro výběr dětí do projektu je nepřípustná jakákoli diskriminace z hlediska náboženství, kast nebo pohlaví. 

Nahoru


Mohu pomoci i sourozencům dítěte? 

Do výběru dětí nelze ani na přání dárce zasahovat. Děti do programu vybírají místní lidé, kteří znají velmi dobře podmínky v dané oblasti a mají tedy nejlepší předpoklady k tomu, aby vybrali ty, kdo pomoc nejvíce potřebují.

Je však vždy dobré chápat podporované dítě jako zástupce rodiny a celé komunity. Vaší podporou konkrétního dítěte pomáháte zároveň i jeho rodičům a sourozencům: Rodiče se mohou zapojit do svépomocných skupin, mají také obvykle přístup k drobné půjčce, která jim může pomoci zahájit drobné podnikání, a tudíž příjem do budoucna. Sourozenci a další děti v komunitě mohou navštěvovat doučování, které v rámci programu na vesnicích organizujeme; děti v rodině obvykle sdílí školní pomůcky atd.

Nahoru 


Kolik procent tvoří režijní náklady programu? 

Na pokrytí nepřímých nákladů a rezerv spojených se zajištěním rozvojových programů využívá Charita Praha 7 % z darů. Postup je v souladu s metodikou, kterou u dotací zahraničních projektů používá Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Tyto prostředky umožňují z dlouhodobého hlediska zabezpečit realizaci rozvojových projektů.

Nahoru


Proč podporujeme komunitu?

Naše praxe a dlouholeté zkušenosti ukázaly, že podpora dítěte ve vzdělávání je účinnější, zaměří-li se i na rodinu a blízké okolí dítěte, které ho k učení motivuje. Taková forma rozvojové spolupráce je zároveň citlivější k místnímu prostředí a kultuře. Život v komunitě má v rozvojových zemích  zásadní význam. Náš program je proto koncipován tak, aby jej nenarušoval. V rámci programu Adopce na dálku® podporujeme také komunitní projekty, které přispívají k celkovému rozvoji oblastí, ve kterých děti/studenti zařazení do programu Adopce na dálku®žijí. Záměrem těchto projektů je posilování vlastních schopností místních obyvatel, které vedou k jejich osamostatnění. Dlouhodobě máme dobré zkušenosti také s tzv. svépomocnými skupinami, v rámci kterých lidé na vesnicích společně spoří a vzdělávají se. Jakákoli pomoc rodinám podporovaných dětí či celým komunitám, v nichž děti zapojené do projektu žijí, znamená prospěch pro děti samotné.

Nahoru 


Jak bude s dárci Charita Praha komunikovat?

V programu Adopce na dálku® dostává každý dárce jednak pravidelnou korespondenci od dítěte (2 x ročně) a Souhrnné potvrzení o poskytnutých darech (na přelomu ledna/února následujícího roku), jednak je informován o činnosti Charity Praha.

Poskytne-li dárce pro účely komunikace svoji e-mailovou adresu, má navíc možnost získávat průběžně další informace o naší práci a o průběhu Adopce na dálku® „svého“ podporovaného dítěte:

 • 1x měsíčně zasíláme elektronickou poštou nové vydání Bulletinu Charity Praha s novinkami z našich projektů
 • E-mailem zasíláme připomínku pravidelné roční platby v programu Adopce na dálku®

Nahoru


Jak se peníze dětem zprostředkují a co za ně dostanou?

Finanční prostředky zasílá Centrum zahraniční spolupráce Charity Praha přímo na účty partnerských organizací, se kterými má smluvně ujednána pravidla fungování programu. Ty poté zajišťují úhradu nákladů spojených se vzděláváním dětí: některé náklady hradí přímo ve školách (školné, v některých případech uniformy, mimoškolní aktivity, doučování), jindy nakupují kvůli množstevním slevám ve velkém (např. školní pomůcky, vánoční dárky), některé náklady proplácejí přímo rodinám (např. zdravotní péči, ale v některých případech také školné, dopravu do školy apod.).

Podpora v rámci Adopce na dálku® zahrnuje:

 • Úhradu školného a různých školních poplatků (za zápis, za zkoušky, za odborné předměty atd.)
 • Školní pomůcky
 • Školní uniformu
 • Doučování
 • Další nutné výdaje spojené se vzděláváním (pobyt v internátě, doprava do školy atd.)
 • Mimoškolní aktivity
 • Zdravotní péči
 • Dárek dítěti a rodině jménem dárce z ČR
 • Péči sociálních pracovníků
 • Navazující rozvojové programy pro celou komunitu, v níž podporované děti žijí

Charita Praha spolupracuje na realizaci programu Adopce na dálku® s více než 40 partnerskými organizacemi v cílových zemích. Každá organizace může program uzpůsobit specifickým místním podmínkám a potřebám, proto není ani obsah podpory, ani způsob realizace programu stejný v jednotlivých cílových oblastech. 

Nahoru


Kdo zaručí, že se platby dárců k dětem skutečně dostanou?

Charita Praha spolupracuje s pečlivě vybranými partnerskými organizacemi, s kterými pravidelně komunikuje, vyžaduje audit hospodaření a kontroluje dodržování podmínek smlouvy o vzájemné spolupráci. Mimoto jednotlivé partnerské organizace pravidelně navštěvuje a provádí kontrolu na všech úrovních – od dokumentace v kanceláři po návštěvy náhodně vybraných dětí, jednání s řediteli škol, sociálními pracovníky, místními autoritami a vesnickými komunitami. Sociální pracovníci prostřednictvím pravidelných návštěv monitorují sponzorované děti a využití podpory.


Podporované děti posílají dopisy a vysvědčení, které jsou pro dárce signálem, že studium dítěte pokračuje. 

Nahoru


Dostane každé dítě stejnou částku?

Je důležité vědět, že jednotlivé děti potřebují na své studium různě vysoké částky. Školné je položkou, jejíž výše se v jednotlivých ročnících školy liší. Rozdíly jsou také mezi vládními a soukromými, denními a internátními školami. Cena školní uniformy a školních pomůcek roste s věkem dítěte. Nemocné dítě čerpá mnohem více na zdravotní péči nežli dítě zdravé. Částka, kterou každý rok děti dostávají, se proto mění s věkem, typem školy a jejich zdravotním stavem.

Nahoru 


Chtěl/a bych se do programu zapojit, ale mám strach, že za pár let nebudu mít dost prostředků.

Účast v programu Adopce na dálku®není závazná. Zaplacením minimální roční částky pomůžete dítěti na jeden rok. Pokud byste v pomoci z jakéhokoliv důvodu nemohli pokračovat, informujte nás, prosíme, abychom mohli dítěti najít nového dárce.

Zapojit se také můžete do dalších rozvojových projektů Charity Praha, které nevyžadují pravidelnou podporu.

Nahoru


Je možné zaplatit více, než je minimální roční částka? 

Ano! Děkujeme za každou platbu zaslanou nad rámec minimální roční částky. Jakákoliv platba, kterou zaplatíte na Vámi podporované dítě nad rámec minimální roční částky, bude využita na podporu rozvojových, komunitních, zdravotnických, zemědělských a dalších projektů v komunitách, v nichž Charita Praha realizuje program Adopce na dálku®

Nahoru


Nepřišlo mi potvrzení o daru pro daňové účely. Kam se mám obrátit? 

Souhrnné potvrzení přijatých darů zasíláme zpětně vždy na přelomu ledna a února následujícího kalendářního roku. Pokud jste je z nějakého důvodu neobdrželi, mohlo se tak stát např. z důvodu chybně uvedených symbolů, které nám znemožnilo identifikovat platbu jako dar od Vás. Prosíme, obraťte se na naše platební oddělení: czs.pripominky@praha.charita.cz, tel. 224 246 519. Rádi Vám vzniklou situaci pomůžeme řešit.
 

Nahoru


Jak mám zaplatit částku na další rok?

Dárci mají možnost posílat příspěvky v programu Adopce na dálku® jednou ročně, obvyklejší a snazší je však zřízení trvalého příkazu (měsíčního či čtvrtletního).

 
Trvalý příkaz zřídíte návštěvou pobočky bankovního ústavu, u kterého je veden Váš bankovní účet. Zde vyplníte formulář Zřízení trvalého příkazu k úhradě v rozsahu:

 • Číslo účtu plátce a příjemce (Charity Praha) 749011/0100
 • Variabilní symbol (= kód dítěte)
 • Specifický symbol (= kód dárce), konstantní symbol nepoužíváme
 • Periodicita příkazu (měsíční, čtvrtletní, příp. i pololetní či roční)
 • Částka
 • Datum začátku platnosti příkazu, datum konce jeho platnosti, přejete-li si ho časově omezit
 • Kolonka Údaj pro vnitřní potřebu příkazce slouží pro Vaše poznámky, např. „platba Adopce na dálku®“; tuto kolonku nemusíte vyplňovat.

Využíváte-li internetové a mobilní bankovnictví, všechny výše uvedené úkony můžete zadat odkudkoli přes internet nebo mobilní telefon.

 
Pokud provádíte platbu ročně bez trvalého příkazu, proveďte ji, prosíme, stejně jako platbu předchozí, tzn. na stejný účet, se stejným specifickým a variabilním symbolem. Zapamatujte si proto měsíc své první platby a všechny následující platby provádějte v pravidelných ročních intervalech. Dárcům, kteří nám poskytli svoji e-mailovou adresu, zasíláme tzv. připomínku platby (1 x ročně v měsíci splatnosti), která obsahuje všechny údaje potřebné k uhrazení platby.

Nahoru


Dosud jsem posílal dar jednou ročně, ale nyní bych chtěl platit měsíčně. Jak mám postupovat?

Prosím informujte nás o změně (kontakt). Údaje o zvolené frekvenci plateb evidujeme pro hladký průběh Adopce na dálku® v databázi dárců.

Nahoru 


Mohu uhradit minimální roční příspěvek ve prospěch podporovaného dítěte na několik let dopředu, případně na celou předpokládanou dobu jeho studia?

Ano, je to možné. Jednalo by se o tzv. víceletou platbu. Platbu zašlete pod stejným specifickým symbolem dárce a variabilním symbolem dítěte jako při pravidelné roční frekvenci platby. Oznamte nám prosím předem, že víceletou platbu zasíláte. Potvrzení o daru bude znít na celou částku, a dejte proto pozor, abyste si mohl(a) celou částku v daních uplatnit – nesmí být vyšší než 15 % základu daně. Vhodné je takto postupovat při nahodilém jednorázovém příjmu, například z prodeje nemovitosti, který není od daně osvobozen.

Nahoru 


Chci si platbu zaslanou na podporu Adopce na dálku® nebo jiného projektu Charity odečíst z daní. Jak postupovat?  

Požádejte o odečtení z daní svého zaměstnavatele nebo dar uplatněte ve vašem daňovém přiznání. K tomu budete potřebovat Potvrzení o daru.

Dárci registrovaní v naší databázi dárců, kteří zasílají dar s uvedením svého specifického symbolu (čísla dárce), od nás dostávají Souhrnné potvrzení o daru automaticky vždy v průběhu ledna za celý předchozí kalendářní rok.

Pokud nejste v databázi registrovaní, napište nám, Potvrzení o daru vám rádi vystavíme. Uveďte své jméno, adresu, číslo bankovního účtu, z něhož byl dar odeslán, a výši daru, abychom mohli platbu správně identifikovat.

Nahoru 


Jsem-li registrován v databázi dárců, kdy mohu Potvrzení o darech očekávat?

Potvrzení o daru můžete dostávat buď v lednu souhrnně za všechny platby poukázané v průběhu kalendářního roku, nebo po každé platbě. Kontaktujte nás, pokud preferujete Potvrzení o daru za každou platbu jednotlivě. Nejpozději do jednoho měsíce od připsání platby na náš účet vám pak Potvrzení o daru budeme zasílat.

Nahoru 


Moje účetní vyžaduje, abych jí daňové potvrzení poskytl dříve.

Potvrzení o daru můžete dostávat buď v lednu souhrnně za všechny platby poukázané v průběhu kalendářního roku, nebo po každé platbě. Kontaktujte nás, pokud preferujete Potvrzení o daru za každou platbu jednotlivě. Nejpozději do jednoho měsíce od připsání platby na náš účet vám pak Potvrzení o daru budeme zasílat.

Nahoru


Jak probíhá komunikace s dětmi? Jak často a kdy děti píší?

První dopis od dítěte obdržíte do 4 měsíců od počátku „adopce“, tj. po zaplacení minimální roční částky nebo první splátky, platíte-li pomocí trvalého příkazu.

V průběhu podpory píší děti 2x ročně, a to vždy před Vánoci a během Velikonoc nebo v letních měsících (termín druhého dopisu se v jednotlivých oblastech liší). Jednou ročně (v závislosti na termínu konce školního roku v cílové zemi) zasílá partnerská organizace roční zprávu se školními výsledky a aktuální fotografií dítěte.

Nahoru


V jakém jazyce korespondence s dětmi probíhá?

Děti, které ještě neumějí plynně anglicky / francouzsky, píší ve svém mateřském jazyce v závislosti na oblasti, ze které pocházejí. V tomto případě je součástí dopisu od dítěte také překlad místního sociálního pracovníka do anglického (Indie, Uganda, Zambie, Thajsko) či francouzského jazyka (Kongo). Dopisy dětem je třeba zasílat v angličtině (Indie, Uganda, Zambie, Thajsko), francouzštině (Kongo) nebo v ruštině (Bělorusko).

Nahoru 


Neumím anglicky / rusky / francouzsky a nemám nikoho na pomoc s překladem.

Tento problém Vám rádi pomůžeme vyřešit. Překlady zajišťujeme prostřednictvím našich dobrovolných překladatelů. Dopisy k překladu zasílejte e-mailem na adresu czs.preklady@praha.charita.cz nebo poštou na adresu Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Dopis k překladu můžete také osobně přinést do naší kontaktní kanceláře (po–čt 8:00 – 16:00). Do svého dopisu dítěti nezapomeňte čitelně uvést své jméno a specifický symbol. Lhůta pro vyřízení překladu je 1 měsíc.

Nahoru


Píší dopisy děti samy nebo jim s psaním někdo pomáhá?

Některé dětí zvládají psát dopisy samostatně, jiným asistují sociální pracovníci. Někdy se proto kvůli překladu sociálního pracovníka může stát, že jsou v dopise „dospělé“ výrazy.

Za nejmenší děti dopis kompletně připravují jejich sociální pracovníci, děti se snaží připojit své kresby. Děti často nevědí, jak a co Vám psát. Dopis většinou ještě nikdy nepsaly. Proto nebuďte zklamaní, když budou dopisy spíše stručné a nesmělé nebo poměrně formální. Důležitým faktorem je i rozdílnost kultur - např. lidé v Ugandě a Indii nejsou zvyklí zacházet do detailů a mluvit o sobě, svých pocitech. Pro dítě je však dopisování významnou příležitostí, jak rozvinout své vyjadřovací schopnosti.

Pro více informací o dopisování doporučujeme kapitolu Korespondence s podporovaným dítětem Podmínek a pravidel programu Adopce na dálku®.

Nahoru


Mám čekat na první dopis od dítěte nebo mohu psát hned?

Na první dopis od dítěte nemusíte čekat. Dítě přirozeně zajímá, kdo mu pomáhá, proto ho potěší jakékoli zprávy a fotografie od Vás. Pokud nemáte čas psát, pošlete, prosíme, dítěti alespoň 1 x ročně pohled nebo svou fotografii.

Nahoru


Jaký je postup pro zaslání dopisu?

Dopisy zasílejte přímo do dané země. Adresu obdržíte společně s informacemi o dítěti (najdete ji na zadní straně profilu dítěte vlevo dole). Pouze dopisy do Konga, kde státní pošta nefunguje dobře, je nutné zasílat na naši adresu: Arcidiecézní charita Praha, „ADOPCE KONGO“, Londýnská 44, 120 00, Praha 2.

 
Protože dopisy od Vás chodí dětem přes místní partnerskou organizaci, která zapojení „Vašeho“ dítěte do programu Adopce na dálku® zprostředkovává, je nezbytné, abyste do dopisu vždy uvedli své jméno a specifický symbol a především jméno dítěte a jeho registrační číslo (variabilní symbol). Pokud byste např. registrační číslo dítěte neuvedli, mohlo by dojít k záměně při předání dopisu, neboť jména dětí se mohou shodovat. Do dopisu dítěti neuvádějte svoji adresu, neboť ze zkušenosti bylo potvrzeno, že dárci, jejichž adresy dítě / rodina / komunita nedopatřením získaly, dostávali řadu prosebných až žebravých dopisů. Na obálku uveďte pouze adresu partnerské organizace (nikoli jméno dítěte) a nedoporučujeme uvádět Vaši zpáteční adresu. Dopisy zasílejte obyčejně, cena závisí na váze dopisu.

Nahoru 


Je korespondence zasílána přímo na adresy dětí?

Korespondence je dětem zasílána na adresy našich partnerských organizací v cílových zemích. Přímé adresy dětí dárcům neposkytujeme (výjimkou je Bělorusko) ani jimi nedisponujeme. Pro tato pravidla jsou následující důvody:

 • V řadě vesnických oblastí poštovní služby nefungují a rodiny zapojené do programu tudíž poštovní adresy nemají.
 • Ochrana dárce. Stává se, že dárci, jejichž adresy rodina dítěte či její okolí nedopatřením získaly, dostávali prosebné až žebravé dopisy.
 • Dítě a jeho rodina může vnímat přímou korespondenci s bohatým dárcem jako příležitost, jak získat materiální zajištění bez vlastního přičinění. Tato skutečnost má negativní dopad nejen na dítě a jeho rodinu, ale i na celou komunitu, která je tím demotivována ve svém vlastním úsilí o soběstačnost.
 • Soukromí rodiny a ochrana dítěte. Ctíme soukromí rodiny a zároveň bráníme tomu, aby dítě dostávalo od dárce nevhodnou korespondenci. Obsahoval-li by dopis pasáže, které by si dítě mohlo vyložit špatně s ohledem na odlišný kontext svého kulturního prostředí, je sociální pracovník partnerské organizace schopen obsah dopisu vysvětlit nebo ho nedoručit a vrátit Charitě Praha (případy zvaní dítěte do České republiky, nabízení hodnotných darů či jiné formy pomoci nad rámec programu).

Nahoru 


Ještě mi od dítěte nepřišel dopis. Co mám dělat?

První dopis od svého podporovaného dítěte byste měli obdržet do 4 měsíců od počátku Vaší podpory, tj. od zaplacení minimální roční částky nebo první splátky, platíte-li pomocí trvalého příkazu.

 
V případě, že se tak nestane, obraťte se na nás. Vaši připomínku předáme naší partnerské organizaci, která zjistí příčinu.

Nahoru 


Dítě mi dlouho nenapsalo. Mám se znepokojovat?

Děti píší svému dárci dopis 2 x ročně, a to před Vánoci a během Velikonoc nebo v letních měsících (termín druhého dopisu se v jednotlivých oblastech liší). Někdy se proto může zdát, že interval mezi oběma dopisy je příliš dlouhý. Pokud jste nedostali dopis déle než tři čtvrtě roku, obraťte se na nás, prosíme, a my zjistíme, proč se dopis zdržel, případně se pokusíme vyžádat jeho kopii.

Nahoru 


Dítě nereaguje na dopisy. Jak zjistím, zda je dostává?

Protože je mezi oběma dopisy, které Vám dítě během roku zasílá, přibližně půlroční interval, může se jednoduše stát, že se Vaše dopisy minou, a dítě tak na vaše dotazy reagovat nemůže. Pošta do zemí, ve kterých působíme, chodí 2 – 4 týdny. Poté distribuuje naše místní partnerská organizace dopis dítěti, často do velmi odlehlých vesnických oblastí. Počkejte proto, prosíme, na další pravidelný dopis, ve kterém by již dítě mohlo na Váš dopis reagovat.


Další příčinou, proč dítě na Vaše dopisy nemusí reagovat, jsou velké kulturní rozdíly: Mnohé děti se neumí spontánně vyjádřit, je pro ně nezvyklé mluvit o sobě; jejich život jim připadá oproti Vašemu všední. Daleko přirozenější je pro ně vyjadřovat vám svůj vděk a zájem o Vás. Obsah dopisů dětí nemůžeme nijak ovlivňovat, více informací a podrobnější vysvětlení naleznete v Podmínkách a pravidlech programu Adopce na dálku®.


V případě vážných pochybností o tom, že se Vaše dopisy ztrácí a nejsou dítěti doručeny, se na nás obraťte. Ačkoli není v našich kapacitách zjišťovat u všech dětí zapojených do programu, zda dopisy od svých dárců obdržely, pokusíme se Váš dotaz s pomocí naší místní partnerské organizace zodpovědět.

Nahoru 


Některé údaje z letošní roční zprávy dítěte se liší od té předchozí.

Pokud je rozdíl v datu narození, hláskování jmen, počtu sourozenců, přání, čím by se dítě chtělo stát, nemusíte si dělat starosti. Rodiče/opatrovníci našich dětí jsou většinou negramotní, datum narození dítěte pro ně není důležité a jméno často vyslovují různě. Pro dítě, které ztratí rodiče a přechází do jiné rodiny, se její členové stávají jeho novými rodiči a sourozenci, a tak o nich také píše.

 
Pokud máte závažnější pochybnosti, napište nám, abychom mohli zjistit odpověď prostřednictvím naší partnerské organizace.

Nahoru 


Dostal/a jsem vysvědčení a mnou podporované dítě se moc dobře neučí. Jak mu mohu pomoci?

Doporučujeme, abyste dítě ve svých dopisech co nejvíce povzbuzovali k učení, reagovali na jeho vysvědčení, sledovali, kde se zlepšuje, a chválili ho. Zdůrazňujte v dopisech, že jsou pro Vás jeho školní výsledky velmi důležité. Pro dítě to bude velká motivace. Také mu můžete pomoci uvědomit si souvislost mezi školními výsledky a budoucím povoláním. Přání mnoha dětí nejsou nereálná. Pro dítě je toto vedení z Vaší strany velmi důležité a povzbuzováním mu pomůžete.


Ne všechny děti, které pochází z poměrů chudého venkova v rozvojové zemi, dostávají od svých rodičů či opatrovníků dostatečnou podporu pro započaté studium. Rodiče dětí jsou často sami negramotní a není samozřejmostí, že dítě ke studiu motivují. Mnohé z dětí, i když chodí do školy velmi rády, proto prospívají spíše průměrně.

Nahoru 


Je možné si s podporovaným dítětem dopisovat prostřednictvím elektronické pošty?

Děti zapojené do programu Adopce na dálku® žijí ve velmi chudých oblastech, kde většinou není žádný přístup k internetu; nejmenší z nich navíc neumí anglicky. Pouze starší studenti (především v Indii) mají snazší přístup k počítači a internetu a stejně tak se i většina z nich anglicky domluví. Elektronická komunikace mezi Vámi a těmito studenty by tak byla teoreticky možná. Z hlediska principů rozvojové spolupráce však častou komunikaci mezi Vámi a dětmi po konzultaci s našimi partnerskými středisky v zahraničí nedoporučujeme. Blízký kontakt, který e-mail umožňuje, vede k navázání silnějších citových vazeb. Dítě a jeho rodina se v podobných situacích začínají spoléhat na pomoc zvenčí, vyvíjejí mnohdy tlak na dárce, aby zasílal podporu (peníze, dárky) nad rámec programu. Dopisování tak může jít proti hlavnímu cíli programu Adopce na dálku®, kterým je osamostatnění mladého člověka, nalezení perspektivního pracovního uplatnění v životě, spoléhání se na sebe a své schopnosti a nikoli na pomoc zvenčí. Z tohoto důvodu dopisování přes e-mail nepodporujeme a nezajišťujeme.

Nahoru 


Pokud děti v programu skončí, je možné si s nimi i nadále dopisovat?

Jsme si vědomi toho, že v mnohých případech vznikne v průběhu podpory mezi dárci a dětmi citový vztah. Chápeme, že je velice těžké tento vztah přerušit, ale jsme přesvědčeni, že tímto krokem umožníte dítěti, aby se osamostatnilo a plně využilo nabytých schopností a dovedností. Z tohoto důvodu ukončením školní docházky dítěte končí i možnost další vzájemné korespondence. Program Adopce na dálku® je i přes svůj osobní rozměr především programem rozvojovým. Jeho hlavním cílem je dát znevýhodněným dětem šanci na vzdělání, čehož bylo v případě ukončení školní docházky dosaženo. Stále existuje velký počet dětí, které na svou šanci teprve čekají. Administrativní úkony spojené s korespondencí dětí mimo program by tak reálně snižovaly možnost zapojení dalších dětí.

Nahoru


Chodí děti před začátkem podpory do školy?

Většina dětí v Ugandě a Kongu před registrací do programu Adopce na dálku® do školy nechodí. V Indii a Zambii většina registrovaných dětí školu navštěvuje, ale existuje velké riziko, že by ji brzy musely z finančních důvodů opustit (narůstající náklady spojené s docházkou do školy ve vyšších ročnících). V Bělorusku je školní docházka bezplatná, proto děti bez výjimky do školy chodí. Program Adopce na dálku® zde podporuje především mimoškolní aktivity dětí a/nebo přímo sociálně slabou rodinu dítěte.

Nahoru 


Do jakých škol děti z programu Adopce na dálku® chodí?

Ve většině případů chodí děti do té školy, kterou mají nejblíže svému bydlišti. Jelikož je však úroveň vesnických státních škol mnohdy velmi nízká, upřednostňujeme, tam kde je to možné a žádoucí, kvalitnější soukromé školy. V některých oblastech však nejsou k dispozici nebo jsou neúměrně drahé. V těchto případech se snažíme kvalitu výuky v dané státní škole zvýšit např. pomocí doučování a mimoškolních aktivit, a zajistit tak rozvoj i ostatním dětem, které školu navštěvují. Pokud ve vesnici ani v jejím okolí není vůbec žádná škola, děti navštěvují vzdálenější školu a bydlí v internátu.

Nahoru 


Jaké vzdělání mohou děti zařazené do programu získat? Jaké jsou možnosti uplatnění po ukončení podpory?

Program Adopce na dálku® usiluje o to, aby každé dítě dosáhlo podle svých schopností určité kvalifikace, mohlo tak v budoucnu uživit sebe a svoji rodinu. Většinu dětí motivujeme proto k tomu, aby po základní škole pokračovaly ve studiu na učilišti nebo technické škole, a vyučily se tak konkrétnímu řemeslu nebo oboru. Mnoho absolventů se uplatní jako opraváři, švadleny, truhláři, elektrikáři, prodavači atd.
Nadaným a akademicky zaměřeným dětem umožňuje program Adopce na dálku® studium vyšší nebo vysoké školy. Pracují poté jako zdravotní sestry, technici, učitelé, sociální pracovníci, lékaři atd.

Nahoru 


Do jaké třídy dítě chodí a jak dlouho bude studovat?

Aktuální třídu, kterou Vámi podporované dítě navštěvuje, se dozvíte z vysvědčení (obdržíte vždy jednou ročně), délku studia můžete odhadnout pomocí informací o školním systému v dané zemi (obdržíte při zahájení podpory dítěte nebo na vyžádání v Centru zahraniční spolupráce). Popis školního systému v jednotlivých zemích naleznete také na našich internetových stránkách pod příslušnou zemí v kapitole Kde pomáháme. V mnoha případech nelze předem přesně stanovit, kolik let bude dítě studovat: Ne všechny děti řádně studium dokončí (více v dotaze Z jakých důvodů ukončují děti svou účast v programu Adopce na dálku®?), naopak jiné děti mohou díky svému nadání a píli dosáhnout vyšších stupňů vzdělání. 

Nahoru 


Je možné, aby dítě v den svých narozenin dostalo mým jménem dárek?

Na vesnicích není obvyklé slavit narozeniny (vesničané zpravidla ani neznají své přesné datum narození). Navíc většina dětí bydlí v těžko přístupných oblastech a desítky kilometrů od center partnerských organizací, proto není možné, aby místní pracovníci dětem u příležitosti jejich narozenin dárky vozili. V rámci programu Adopce na dálku® však každé dítě dostává 1 x ročně dárek jménem svého dárce. Jedná se o praktické předměty pro dítě či jeho rodinu. O možnost nakupovat stejné dárky pro všechny děti nás žádali přímo místní lidé, protože by individuální dárky vyvolávaly mezi lidmi v komunitě mnoho problémů, především závist.

Nahoru 


Proč není vhodné posílat dětem do rozvojových zemí balíčky a individuální dárky?

Podporované děti žijí ve vesnických komunitách a individuální dary by způsobovaly závist a lítost dětí, které žádný dárek nedostaly. Posílání balíčků je navíc neefektivní způsob obdarování: balíčky bývají cestou otevírány a ztrácí se, poštovné je drahé a nákup věcí v místě zpravidla vychází mnohem levněji. Vhodným řešením pro obdarování dítěte je drobnost, která se vejde do bezpečnostní, tj. bublinkové, obálky a která vhodně pomáhá v rozvoji dítěte. Dítě potěší i Vaše fotografie. Zaslání věcného balíčku a jeho předání dítěti může také zhodnotit místní partnerská organizace jako nevhodné, a pak by byl Váš dárek využit pro skupinu dětí, třídu nebo školu například při mimoškolních aktivitách v rámci programu.

Nahoru 


Jak lze tedy dětem poslat dárek?

Dětem udělá velkou radost Vaše fotografie nebo maličkosti, které se vejdou do obálky (pohledy, tužky, pastelky, samolepky, pexeso). Případně můžete přispět finančním darem nad rámec minimální roční částky. Děti v programu Adopce na dálku® (a jejich rodiny) dostávají jménem dárců jedenkrát ročně praktický dárek, obvykle v období Vánoc. Dárky vybíráme pečlivě ve spolupráci s místními partnerskými organizacemi s ohledem na jejich praktičnost a přínos pro příjemce pomoci. Jde o dárky, které zlepší jejich podmínky života nebo podpoří budoucí soběstačnost. Nejčastějšími dárky jsou praktické věci jako matrace na spaní, přikrývky, nové oblečení, nádobí nebo boty, moskytiéry. I když českým dětem by podobné dárky často radost neudělaly, ugandské/indické/thajské/zambijské/konžské děti a jejich rodiny jsou za ně velmi vděčné.

Nahoru 


Je možné, aby mě dítě navštívilo?

Děti zapojené do programu žijí v pro nás nepředstavitelně chudých a naprosto odlišných kulturních a sociálních podmínkách a návštěva Evropy by na ně mohla nepříznivě zapůsobit. Navíc by bylo velmi problematické získat potřebné dokumenty k vycestování, stejně tak jako vyřešit odpovědnost za dítě. Prosíme proto, abyste dětem ve svých dopisech cestu do České republiky neslibovali. Výjimkou jsou děti z Běloruska, které v rámci letních pobytů naopak Českou republiku pravidelně navštěvují.

Nahoru 


Mohu navštívit dítě já?

Osobní návštěvy dárců v cílových rozvojových zemích a setkání s podporovanými dětmi spíše nedoporučujeme. Dětem v jejich rozvoji nijak nepomáhají a navíc existuje riziko, že při nevhodném chování dárce může mít návštěva na děti a/nebo komunitu negativní dopad. Pokud máte přesto zájem podporované děti navštívit, preferujeme společné cesty dárců, které výjimečně organizujeme ve spolupráci s cestovní agenturou. Dítě ale můžete navštívit také individuálně po předchozí domluvě s námi. Z důvodu ochrany dítěte je návštěva povolena pouze se sociálním pracovníkem a je vždy na posouzení partnerské organizace, zda se setkání uskuteční přímo v místě bydliště dítěte nebo v prostorách partnerské organizace. Při individuální návštěvě dětí Vás prosíme, abyste plánovali spíše kratší, jednodenní návštěvy a vždy uhradili všechny výdaje, které partnerské organizaci s Vaší návštěvou vzniknou. V případě Vašeho zájmu o osobní návštěvu dětí nebo společnou cestu dárců nás kontaktujte v dostatečném předstihu (minimálně dva měsíce před plánovanou cestou), rádi zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme potřebné informace.

Nahoru 


Z jakých důvodů ukončují děti svou účast v programu Adopce na dálku®?

Účast dítěte v programu Adopce na dálku® končí ukončením jeho studia. Existuje ale i několik mimořádných situací, které nemůžeme vyloučit. Realizujeme projekt ve složitých podmínkách rozvojových zemí a pomáháme lidem, kteří svou účastí v našem programu neztrácejí možnost svobodného rozhodování. Nejčastějšími důvody, které vedou k předčasnému ukončení účasti dítěte v programu, jsou:

 • Odstěhování rodiny mimo dosah programu
 • Svatba nebo těhotenství
 • Ztráta zájmu o studium
 • Porušení pravidel programu
 • Finanční zlepšení situace rodiny, kdy dítě nadále nepotřebuje pomoc.

Nahoru 


Jak se dozvím, že mnou podporované dítě školní docházku ukončilo?

Partnerská organizace v těchto případech informuje Charitu Praha, která dárci zasílá informační dopis spolu s dokumentem o ukončení podpory dítěte, v němž je uveden důvod ukončení. V případech, kde je to možné, dostanete i dopis od dítěte nebo jeho sociálního pracovníka.

Nahoru 


Jaké mám další možnosti, pokud mnou podporované dítě v programu skončilo?

Se zasláním dokumentu o ukončení podpory dítěte si Vám dovolíme nabídnout, abyste pokračovali v účasti na programu Adopce na dálku® nebo na jiných rozvojových aktivitách naší organizace. Můžete podpořit další dítě, které na svou šanci ještě čeká nebo některý z našich mnohých rozvojových projektů. Budeme Vám velmi vděčni, pokud se v pomoci rozhodnete pokračovat.

Nahoru 


Co se stane se zbylými penězi, když děti dokončí školu dříve, než stačí celou zaslanou částku vyčerpat?

Z daru není hrazeno například jen školné dítěte, ale komplexní rozvojové programy v komunitách, v kterých děti žijí. I když dítě ukončí školní docházku, rozvojové programy v jeho vesnici pokračují. Ukončení účasti dítěte v programu tedy není důvodem k vrácení poměrné části daru. Poměrná část daru však může být dle přání dárce využita na nově vybrané dítě nebo na konkrétní rozvojový projekt.

Nahoru 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371