Školy pro změnu

 

Popis výchozí situace a cíle projektu:

Arcidiecézní charita Praha působí v kraji Buikwe již řadu let a provozuje zde několik projektů včetně programu Adopce na dálku®. Projekt Školy pro změnu byl přirozeným vyústěním naší činnosti v oblasti vzdělávání v této lokalitě. Reagoval na naléhavou potřebu zlepšit kvalitu vzdělání. Pomoc se zaměřovala na celé školy a ze zlepšené kvality vzdělávání tak mají prospěch nejen děti zapojené do Adopce na dálku®, ale i všichni jejich vrstevníci. Spolu s vybranými školami jsme pracovali na zlepšení vnějších podmínek pro kvalitní výuku (vybavení, učební pomůcky atd.) i na zvyšování kompetencí pedagogů a vedení škol. 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří hlavně děti docházející do vybraných škol. Dále zaměstnanci škol, rodiče/opatrovníci dětí a okolní komunity. 

Popis realizace projektu:

Do projektu jsme vybrali šest komunitních základních škol, které jsou zároveň navštěvovány dětmi z programu Adopce na dálku®. Projekt se zaměřoval na šest klíčových oblastí:

 • kvalita vzdělávání – prostřednictvím série tréninků a školení jsme přispěli k profesionalizaci tamějších učitelů např. využíváním moderních postupů během výuky. Zakoupením učebních pomůcek jsme zlepšili podmínky pro kvalitní výuku.
 • výuka bez násilí – drsné tělesné tresty jsou bohužel v ugandských školách každodenní realitou. Proto jsme se zaměřovali na problematiku pozitivní disciplíny a nenásilné výchovy žáků. Součástí této aktivity byla školení o této problematice a distribuce příručky „Dobré školy“.
 • genderová rovnost – pořádali jsme školení na téma vzdělání dostupné všem bez rozdílů, ať už se jedná o sirotky, lidi s postižením uprchlíky aj. Důraz byl kladen také na vybavení a udržování dívčích latrín.
 • zdraví a hygiena – cílem bylo poskytnout dětem přístup k čisté a nezávadné pitné vodě. Za tímto účelem jsme budovali či rekonstruovali sanitační zařízení. Zároveň jsme organizovali školení o bezpečných ekologických postupech, které nezatěžují životní prostředí.
 • management – snahou bylo zlepšení ve správě a řízení školní instituce jako takové, mimoto jsme usilovali o implementaci školních komisí a o zlepšení jejich fungování.
 • aktivní zapojení komunity a rodičů do života školy – organizovali jsme pravidelná setkání s cílem většího zapojení rodičů/opatrovníků do školního života dětí a celkového rozvoje školy. Dalším důležitým prvkem bylo zaměření na práva dětí.

Každá škola mohla v průběhu realizace projektu využít třech drobných grantů s 10%vlastní spoluúčastí. Školy tyto finanční prostředky využily na opravy budov, stavbu či rekonstrukci sanitačního zařízení, nákup vybavení, pomůcek atd. Jednou z podmínek pro získání grantu bylo naplňování a dodržování cílů projektu. 

Výsledky projektu:

 • vybrané školy získaly tabule a sadu pomůcek „Dobré školy“, která jim pomůže zlepšit výuku
 • školy obdržely také několik sazenic stromů, které zasadily v blízkosti školy a byly motivovány k zorganizování „dnů životního prostředí“
 • většina učitelů vybraných škol začala s farmařením a chovem zvířat s cílem zvýšit jejich nedostatečné příjmy
 • členové komunit, učitelé a žáci se naučili chovat šetrně ke školnímu majetku
 • studijní výsledky žáků na všech šesti školách se zlepšily
 • sesterský projekt „Malongwe technical“ získal díky našemu projektu cenné zkušenosti
 • exkurze ve špičkových školách poskytly učitelům a ředitelům zapojených škol nové vědomosti a inspiraci 
 • odborné semináře, které proběhly na všech šesti vybraných školách, pomohly zlepšit učitelské dovednosti
 • tři granty přispěly k lepšímu vybavení škol

Závěrečná hodnocení ukazují, že projekt přinesl viditelné změny a výrazně přispěl ke kvalitě výuky na školách. Počet zapsaných dětí ke studiu vzrostl, zejména počet děvčat, která mají ve školách lepší zázemí v podobě oddělených toalet a koupelen. Ukazuje se také, že děti jsou ve škole rády díky příjemnému vzhledu školních budov a přátelské atmosféře. V rámci projektu proběhlo také školení místních učitelů, které pomohlo zlepšit jejich znalosti a schopnosti.

Pozitivní dopad projektu:

Projekt má bezesporu pozitivní dopad na chod zapojených škol a okolních komunit, zejména na již zmíněných šest škol s počtem okolo 2700 studentů a zhruba 66 učitelů, kterým projekt pomohl k lepší sebekázni a disciplíně. Oblast Buikwe již dříve hledala vhodnou organizaci, která by napomohla rozvinout místní školy, a náš projekt Školy pro změnu jim pomohl tuto vizi zrealizovat. Skrze tento náš projekt jsme pomohli rozšířit povědomí o následujících tématech: čistá školní atmosféra, hygienická opatření pro dívky a stejné příležitosti vzdělání pro děti pomocí vytvoření přátelského prostředí ve škole. Obecně lze shrnout, že projekt poskytl školám znalosti a dovednosti potřebné k dalšímu rozvoji.

Udržitelnost projektu:

Pedagogové získali dovednosti, které budou nadále využívat ve výuce. Vedení škol má nyní větší motivaci udržet kvalitu výuky a celkovou úroveň školy. Projekt celkově nastartoval proces pozitivních změn ve školách v kraji Bukwe.

Zapojte se

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20960 (Vzdělávání). Děkujeme. 

Poděkování

Děkujeme všem, kteří přispěli na naši rozvojovou spolupráci, ať již jednorázovým finančním darem nebo podporou konkrétního dítěte ve studiu. Díky vaší pomoci mohl být realizován tento i další rozvojové projekty.

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Ugandě! 

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371