ŠKOLNÍ SYSTÉM V UGANDĚ
aneb malé okénko do školních lavic na rovníku 

Školní rok základních, středních a většiny učňovských škol v Ugandě je rozdělen do tří trimestrů následovně:Děti ze školy hrající si na houpačce

  • konec ledna – konec dubna
  • konec května – polovina srpna
  • začátek září – začátek prosince

Mezi jednotlivými trimestry jsou přibližně měsíční prázdniny. Velké, zhruba dvouměsíční, prázdniny mají pak studenti na přelomu roku v prosinci a lednu.

Ugandská vláda garantuje základní vzdělání zdarma, nicméně kvalita státních škol je velmi různá, obvykle nižší než u škol soukromých. I přes oficiální neexistenci školních poplatků na státních školách se ke školní docházce vztahuje řada nutných výdajů, které činí vzdělání pro mnohé děti nedostupným (povinná školní uniforma, sešity, obědy, poplatky za zkoušky posledního ročníku ZŠ atd.). Každá škola navíc může zavést různé jiné poplatky na pokrytí nutných provozních nákladů. Přestože je tedy oficiálně základní vzdělání bezplatné, v praxi si ho mnoho rodin nemůže dovolit kvůli výdajům, které ho provázejí. Kromě státních škol fungují na úrovni základního školství také mnohé soukromé školy, zakládané obvykle církvemi či komunitami. Jejich úroveň je zpravidla vyšší, což je dáno mimo jiné větší konkurencí mezi školami, způsobem výběru učitelů či menším počtem dětí ve třídách.

Mateřská škola (Nursery School)Mateřská škola (Nursery School)

3 roky, označení tříd N1–N3 (baby class, middle class, top class)

Stejně jako v našich mateřských školách, osnovy nejsou pevně dané. Děti se však na školní výuku pilně připravují. Mezi získávané dovednosti patří: kreslení, čísla, zpěv, abeceda, psaní, čtení, hry, chování, angličtina a další. Každá školka má svůj vlastní systém, ale obvykle se neznámkuje a děti jsou namísto toho hodnoceny pomocí barev.

Školáčci na základní škole s paní učitelkou během jedné z hodinZákladní škola (Primary School)

7 let, označení tříd P1–P7

Dělí se na 1. a 2. stupeň (3 + 4 roky). Mezi předměty, které se děti učí, patří čtení, psaní, místní jazyk (tyto již na 2. stupni chybí), matematika, společenské vědy, přírodní vědy, angličtina, náboženská výchova (včetně islámu), dějepis, zeměpis a další.

Na konci 7. třídy děti skládají závěrečnou zkoušku, která je jednotná v celé zemi (Primary Leaving Examination – PLE). Za složení zkoušky se platí poplatek (podporovaným dětem jej hradí dárci). Zkouška se skládá ze čtyř předmětů: matematiky, angličtiny, společenských a přírodních věd (společenské vědy zahrnují dějepis, náboženství, zeměpis atd.). Známkuje se v procentech, která se potom podle relativní obtížnosti testu převádějí na známky a následně na tzv. divisions. Výsledky se uveřejňují obvykle během ledna a mohou být rozhodující pro přijetí na vybranou střední školu.

Pohled do hodiny na střední školeStřední škola (Secondary School)

6 let, označení tříd S1–S6

Škola má opět dva stupně: O-Level/Ordinary Level (S1-S4) a A-Level/Advanced Level (S5-S6).
První čtyři roky mají spíše charakter všeobecného vzdělání (obdoba našeho gymnázia). Předměty bývají rozmanitější: matematika, angličtina, biologie, křesťanská věrouka, islám, fyzika, chemie, výtvarná výchova, cizí jazyky (francouzština, němčina), politologie, ekonomie, základy kancelářské práce, účetnictví, zemědělství, zpracování dřeva, kovů aj. Ne všechny školy však nabízejí všechny výše uvedené předměty. Na konci prvního stupně (S4) skládají žáci soubornou zkoušku (Uganda Certificate of Education – UCE) z 5 povinných předmětů: matematiky, angličtiny, biologie, zeměpisu a dějepisu a ze 4-5 volitelných předmětů. Známkování je stejné jako u závěrečné zkoušky po sedmé třídě ZŠ. Zkouška je opět placená. 

Během druhého stupně, který je poměrně specializovaný, si student vybírá kombinaci 3-4 předmětů a na konci šestého ročníku z nich opět skládá zkoušku (Uganda Advanced Certificate of Education - UACE), která rozhoduje o jeho šancích studovat na univerzitě.

Studenti Technického institutu v MalongwePraktické vzdělání – učňovské školy

Průměrně 2-3 roky, v závislosti na zvoleném oboru

Na učňovskou školu je možné nastoupit v některých případech již po ukončení základního vzdělání (slabé výsledky, nepovedená závěrečná zkouška) nebo v průběhu studia na střední škole. Většina škol však upřednostňuje spíše absolventy středoškolské O-Level.

Mezi nejčastější obory studentů zařazených do programu Adopce na dálku® patří: zedník, truhlář, automechanik, instalatér, švadlena, učitelka, kadeřnice, servírka. V menší míře pak: zdravotní sestra, elektrikář, účetní a administrativní pracovník. 

Absolventi dvouletého učňovského studia, kteří nastoupili na danou instituci po ukončení základního vzdělání obdrží po absolvování tzv. Uganda Junior Craft Certificate. Absolventi dvou či tříletého studia, kteří nastoupili na zvolenou instituci po ukončení středoškolské O-Level obdrží tzv. Craft Certificate.

Nadaní studenti s dobrým zázemím mohou Craft Certificate dalším jednoletým studiem rozšířit na Advanced Craft Certificate, který odpovídá našemu vyučení s maturitou a umožňuje další studium na univerzitě. Vysokoškolské tituly jsou tzv. Diploma (po dvou letech), nebo Degree (po třech letech).

Vysokoškolská studentka píšící dopisVyšší vzdělávání

Průměrně 2-3 roky, 2 roky diploma course (obdoba diplomovaného specialisty), 3 roky bakalář

Termín vyšší vzdělávání je v rámci programu Adopce na dálku® označením jakéhokoli typu studia následujícím po S6. Pro přijetí na vyšší (obdobu našich VOŠ) či vysokou školu je rozhodující výsledek závěrečné státní zkoušky v ročníku S6 na střední škole, tzv. UACE (Uganda Advanced Certificate of Education). Výstupy těchto zkoušek jsou oznamovány vždy na přelomu února a března. Jména studentů s nejlepšími výsledky jsou uveřejňována též v novinách, což dokládá vysokou hodnotu, kterou společnost vzdělání přisuzuje. 

Univerzity

V Ugandě je 5 státních univerzit (Univerzita Makerere – Kampala, Univerzita Kyambogo – Kampala, Univerzita Gulu, Univerzita Mbarara a Univerzita Busitema – Tororo), na nichž mají studenti možnost získat státní stipendium pokrývající velkou část nákladů spojených se studiem. Stanovený počet bodů u závěrečné zkoušky na střední škole nutných k získání takového stipendia se každoročně mění. Kromě státních univerzit existuje v Ugandě i celá řada univerzit soukromých. Liší se kvalitou, nabízenými obory i výší školného. Akademický rok na univerzitách je téměř totožný s naším vysokoškolským akademickým rokem (2 semestry během roku, zahajované v září a únoru).

Podpora obzvláště talentovaných studentů

Cílem programu Adopce na dálku® v Ugandě je umožnit co největšímu počtu znevýhodněných dětí dosáhnout praktického vzdělání, které jim pomůže uplatnit se na trhu práce a tak zvýšit životní úroveň nejen sobě samým, ale i svým rodinám a komunitám. Nejlepší studenti z programu Adopce na dálku® mají možnost pokračovat ve svých studiích i na univerzitách či dalších institucích vyššího vzdělávání. Od roku 2006 vybíráme každoročně 4-6 nejlepších studentů (absolventů S6) pro vyšší formy studia. Toto číslo nezahrnuje studenty, kteří získají vládní stipendium. Při výběru studentů ze strany partnerské organizace nejsou brány v potaz pouze a výhradně školní výsledky, ale i další faktory jako např. motivace studentů, jejich chování či schopnost dosahovat vytyčených cílů.

Zkouškové období a dostupnost výsledků

Třída / typ školy

Skládání zkoušek

Dostupnost vysvědčení 

 P7

 říjen

 polovina ledna

 S4

 říjen-listopad

 únor

 S6

 říjen-listopad

 březen

 VOC

 říjen-listopad

 březen

 HE

 1. semestr: prosinec
 2. semestr: květen

 Certifikát: rok po celkovém dostudování

Vysvětlivky:

  • VOC (Vocational) - studenti učňovských oborů
  • HE (Higher Education) - studenti na vyšších školách a univerzitách

U studentů vyšších a vysokých škol jsou známky ze semestrálních zkoušek pouze vyvěšeny na nástěnce. Tito studenti obvykle neobdrží výsledky ve formě certifikátu, dokud svá studia nedokončí.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371