Historie Charity

Pomoc potřebným byla od nepaměti spjata s životem křesťanů. Pokračováním této služby je Charita.

Dávno před založením Charity pečovali kněží ve farnostech i řádové sestry a bratři o chudé a nemocné. Zakládali dobročinné spolky, ústavy, sirotčince, útulky, nemocnice, vývařovny atp. Milosrdná láska je v souladu s Ježíšovým učením jedním ze čtyř hlavních pilířů církve (vedle hlásání evangelia, slavení víry a společenství).

Založení Arcidiecézní charity

Charita nevznikla na zelené louce, ale je pokračováním této přirozené služby církve.

Arcidiecézní charita Praha vznikla po první světové válce, která za sebou zanechala mnoho invalidů a lidí v sociální tísni. Potřeba pomoci těmto lidem vedla k rozvoji církevních spolků a ústavů. Ty se v roce 1919 sdružily do Svazu katolické charity v Království českém a začaly působit jako jeden celek.

Svaz vznikl z popudu pražského arcibiskupa Pavla Huyna a v jeho představenstvu od začátku působil Josef Beran, pozdější pražský arcibiskup a kardinál, tehdy profesor náboženství v učitelském ústavu v Ječné ulici 27 v Praze, kde měl také Svaz své první sídlo.

Součást celostátní sítě

V následujících letech se charitní diecézní svazy formovaly i v dalších částech naší země. Vznikaly stejnou cestou jako v pražské arcidiecézi, tj. odspodu sdružováním církevních spolků a ústavů. Celostátní pokrytí bylo doplněno v roce 1921 vznikem Svazu charity v olomoucké arcidiecézi.

Teprve v roce 1928 vznikla celostátní charitní centrála s názvem Říšské ústředí svazů charity v Československé republice – předchůdce dnešní Charity Česká republika, která zastřešuje charitní síť v naší zemi.

Zásahy do svobodného působení Charity

V období druhé světové války byla činnost Charity značně omezena, ale po válce se zejména charitní sociálně-zdravotní ústavy staly velmi vyhledávaným útočištěm všech nemocných a trpících.

Během socialismu bylo působení Charity podruhé významně omezeno. Byla jí vymezena role vydavatele náboženské literatury a prodejce náboženských předmětů. Více než stovku charitních sociálních ústavů převzaly v roce 1960 do své správy národní výbory. Charitě bylo ponecháno jen několik domovů pro katolické církevní osoby.

Po Sametové revoluci

Po roce 1989 se Charitě otevřel prostor k obnovení jejího původního poslání. Do čela Arcidiecézní charity Praha usedá v roce 1990 nové vedení a v platnost jsou uvedeny nové stanovy.

Charita začíná rozvíjet pomoc dosud zanedbávaným skupinám, zejména starým lidem, lidem s tělesným a mentálním postižením a propuštěným vězňům. Charitní činnost podporuje velké množství dobrovolníků.

Charita nositelkou nových trendů – dva příklady

Na počátku 90. let se Charita zasloužila o vznik domácí zdravotní péče. Zakládala ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví tzv. střediska ošetřovatelské služby, která pečovala o pacienty v jejich domácím prostředí. Experiment se osvědčil. Snížila se délka hospitalizace a léčení doma přinášelo u mnohých pacientů lepší výsledky. Charita postupně vybudovala celostátní síť domácí péče a je dnes jejím nejvýznamnějším poskytovatelem – přes 800 zdravotních sester pečuje ročně o více než 36 tisíc pacientů.

Lidé s mentálním postižením nebyli před rokem 1989 součástí běžné společnosti. Byli umísťováni do ústavů v odlehlých oblastech, často v pohraničí. Vůbec první domov pro mentálně postižené děti v Praze založila v roce 1991 řeholnice, sestra Akvinela, a to ve spolupráci s Charitou. Domov svaté Rodiny byl pokrokový. Žádná zamřížovaná okna či dveře bez klik, která byla typická pro ústavy té doby. Domov je organizován do jednotlivých domácností a vládne v něm rodinná atmosféra.

Pomoc do zahraničí

Charita rozšiřuje v tomto období svou pomoc i do zahraničí. Velkým impulsem je v roce 1991 válka v Jugoslávii, kam Charita vysílá svou pomoc.

V roce 1993 založila Arcidiecézní charita Praha rozvojový program Adopce na dálku® v Indii. Čeští dárci podporují konkrétní chudé děti ve vzdělávání a celé komunity ve větší soběstačnosti a lepší životní úrovni. Program zaznamenal velký úspěch. Charita ho postupně rozšířila do Ugandy, Zambie, Běloruska a dalších zemí. Dárci podpořili již více než 32 tisíc potřebných dětí.

Větší rozsah i kvalita pomoci

Charita v pražské arcidiecézi buduje postupně sít sociálních služeb. Zakládá azylové domy, stacionáře, poradny, pečovatelskou službu a mnohé další. Stává se jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v regionu.

Při povodních osvědčuje svou schopnost pomáhat v krizových situacích, a to především díky síti regionálních Charit.

Ruku v ruce s rozšiřováním služeb se Charita věnuje vzdělávání pracovníků a profesionalizaci. Učí se nejen praxí, ale čerpá i ze zahraničních zkušeností.

Charita nového tisíciletí je profesionální a odbornou organizací, která je věrna svému poslání chránit důstojnost každého člověka a být svědectvím Boží lásky ke všem lidem na zemi.

Novinky

Aktuálně z Běloruska

5. 12. 2022

Nejsou zvyklí na návštěvy a dárky. Seniorům tekly slzy dojetí, když dostali pomoc z Česka

Lidé nemusejí na ulici mrznout. Víme, jak jim pomoci Pomoc lidem bez domova

1. 12. 2022

Během zimy rozšiřujeme pomoc lidem bez domova

Aktuálně ze sociálních služeb

30. 11. 2022

Milostivé léto pomohlo studentce s šesti exekucemi

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 11. 2022

Pavel z osady a maminka nemocné holčičky. Balíčky potravin pomáhají těm nejchudším

Pomáhejte nám pomáhat!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Co jsme díky vašim darům dokázali?

  • pečujeme o 120 seniorů a lidí s postižením v našich domovech
  • každou zimu zachráníme několik lidí bez domova před umrznutím venku
  • tisícům chudých dětí v rozvojových zemích zajišťujeme vzdělání
  • zachraňujeme lidské životy v subsaharské Africe, kde jsme postavili nemocnici

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)