Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi v roce 2014

Více než 50 tisíc koledníků, převážně dětí v doprovodu dospělého, vyrazilo za začátku ledna do měst a obcí přát lidem štěstí v novém roce a žádat o příspěvek na pomoc potřebným lidem. Tříkrálová sbírka se odehrála již po čtrnácté. Její rekordní výtěžek ve výši 82 752 129 Kč opět prokázal velkou solidaritu lidí a jejich ochotu podílet se na pomoci nemocným, lidem s postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Těm je určen výtěžek sbírky. Desetina výtěžku je také tradičně využita na pomoc potřebným v zahraničí.

Milou událostí roku 2014 byla Cena Charity pro národního koordinátora Tříkrálové sbírky Marka Navrátila. Cenu Charity uděluje Charita Česká republika mimořádným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj charitního díla.

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpořila téměř stovku charitních projektů a služeb. O jejich výběru rozhoduje vždy místní koordinátor sbírky, tedy konkrétní farní Charita, farnost, příp. škola apod. Patří mezi ně následující projekty:

Přímá podpora konkrétních osob, které se ocitly v tíživé životní situaci:

 • ošetřování lidí bez zdravotního pojištění
 • podpora konkrétních sociálně slabých rodin
 • podpora mimoškolních aktivit dětí ze sociálně slabých rodin
 • podpora pečujících osob
 • pomůcky pro zdravotně postižené děti
 • rehabilitační pobyt osob se zdravotním postižením (Příbram)

Podpora služeb a projektů Charity a ostatních pomáhajících organizací:

 • Sociální a zdravotní služby Farní charity Vlašim
 • Vybavení integračního centra v Praze 3 – Žižkově (Integrační centrum je denní stacionář, který navštěvují děti s kombinovaným postižením ve věku 6—20 let)
 • Pečovatelská služba a osobní asistence v Praze 4 – Chodově (pomáhá převážně seniorům, ale i lidem s tělesným postižením)
 • Podpora mateřské školky Studánka
 • Modrý klíč o. p. s. pomáhající lidem s mentálním postižením
 • Humanitární šatník v Praze 4 – Modřanech
 • Vybavení Azylového domu Gloria pro matky s dětmi v tísni
 • Podpora činnosti Domova Svaté rodiny pro lidi s mentálním postižením
 • Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech
 • Nákup vybavení pro stacionář sv. Anežky v Berouně
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kralupech nad Vltavou
 • Podpora sociálních a zdravotních služeb Farní charity Starý Knín
 • Nákup odsávačky a zvedáku pro Denní stacionář v Obříství
 • Podpora stacionáře v Ledci nad Sázavou a Pacově

Pomoc do zahraničí:

 • Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě
 • Adopce na dálku®