Díky evropským fondům zkvalitňujeme sociální služby

Projekt Ekologická vozidla pro sociální služby Arcidiecézní charity Praha

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017231
Příjemce dotace: Arcidiecézní charita Praha
Výzva: 101. Výzva IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
Specifický cíl: REACT-EU
Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

Stručný popis projektu: Cílem projektu je pořízení vozidel pro fungování všech zapojených sociálních služeb a pro převoz klientů Arcidiecézní charity Praha. Záměrem je pořízení automobilů na alternativní paliva, což přispěje ke zkvalitnění služeb, mj. za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19.


Vyhlašujeme veřejnou zakázku na dodávku elektromobilu pro terénní službu

9. 9. 2022 – Vyhlašujeme veřejnou zakázku na nákup elektromobilu v rámci projektu na zkvalitnění sociálních služeb, který realizujeme díky Operačnímu programu Praha pól růstu. Pracovníci terénního programu navštěvují v každém ročním období lidi bez přístřeší v různých lokalitách Prahy, kde tito lidé žijí. Lokality jsou od sebe mnohdyvzdáleny a z důvodu efektivity pomoci budou mít pracovníci možnost v jeden den navštívit více lokalit. Pořízení automobilu bude také přínosem pro přepravu a rozvoz potravinové a jiné pomoci klientům. Pomoc cílí často na lidi nemocné nebo vyššího věku a zahrnuje doprovázení na úřady a k lékaři; k těmto převozům bude automobil také využíván.


Zkvalitnění tří sociálních služeb pro lidi s postižením a pro lidi bez domova

9. 9. 2022 – Arcidiecézní charita Praha realizuje díky Operačnímu programu Praha pól růstu projekt na zkvalitnění sociálních služeb (číslo projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002300). V rámci projektu proběhnou stavební úpravy v Domě Fatima: zateplení fasády, nadkrokevní izolace střechy, izolace stropu sklepních prostor, izolace střešní terasy, odkopání a izolace soklu do nezámrzné hloubky, výměna oken, vstupních dveří a přesazení střešních oken, včetně instalace fotovoltaiky. Součástí projektu je zakoupení vozu pro sociální službu terénního programu.

Projekt bude mít pozitivní dopad na tři sociální služby: sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením a azylový dům pro lidi bez přístřeší na adrese Slaviborské nám. 3 v Praze-Čakovicích a dále terénní program pro lidi bez přístřeší sídlící v Praze 8.

Fáze udržitelnosti projektu je 5 let; žadatel počítá s pozitivním dopadem projektu i po skončení této doby.


V rámci projektu Ekologická vozidla pro sociální služby vyhlašuje Arcidiecézní charita Praha 3 veřejné zakázky

8. 9. 2022 – Vyhlašujeme veřejné zakázky financované z evropského programu Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva 101. Jedná se o dodávku 11 vozidel s elektropohonem – konkrétně 6 hybridních vozů, 4 vozidla s elektrickým pohonem a 1 vícemístné vozidlo. Detailní zadání zakázek je k dispozici na webových stránkách:


Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje veřejné zakázky

12. 5. 2022 – Vyhlašujeme následující veřejné zakázky:

  • Výměna dveří a úprava sociálního zařízení v Domově svaté Rodiny v Liboci Více
  • Výměna výtahu v Domově svaté Rodiny v Liboci Více
  • Úprava výtahu v Domově sv. Václava ve Staré Boleslavi Více
  • Výměna výtahu a výtahové šachty v Domově pro seniory kardinála Berana v Mukařově Více

Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje veřejné zakázky na stavební práce a dodávky

3. 12. 2021 – Vyhlašujeme následující veřejné zakázky:

  • Úprava výtahu v Domově sv. Václava ve Staré Boleslavi Více
  • Výměna výtahu, dveří a úprava sociálního zařízení v Domově svaté rodiny v Liboci Více
  • Výměna výtahu a výtahové šachty v Domově pro seniory kardinála Berana v Mukařově Více

Konec lhůty pro podání nabídek je 20. prosinec 2021.


Probíhají intenzivní stavební práce na novém Komunitním centru sv. Anežky

9. 11. 2021 – Rekonstrukce objektu sídla Arcidiecézní charity Praha za účelem zřízení nového komunitního centra provádí firma Václav Horák – stavební systémy. V červnu byly dokončeny rozsáhlé bourací práce (podlahy, nenosné příčky, jáma pro výtahovou šachu) a následná stabilizace objektu. Dále byly vykopány základy pro sklad ve vnitrobloku, položeny jeho základy. Intenzivní stavební práce pokračovaly během celého léta. Stavebníci řeší přezdění kleneb, snesení části stropních konstrukcí a aktuálně stavbu výtahové šachty. Práce postupují s mírným zpožděním z důvodu situace na trhu; potýkáme se s nedostatkem stavebních materiálů a dlouhými dodacími lhůtami. Stavební firma realizující zakázku nicméně garantuje dokončení prací dle harmonogramu.. Jedenkrát týdně kontroluje zástupce Arcidiecézní charity Praha přímo na stavbě postup prací za účasti stavebního dozoru a stavitele.


Stavba Komunitního centra sv. Anežky byla zahájena

11. 6. 2021V budově sídla Arcidiecézní charity Praha v Londýnské ulici na pražských Vinohradech v současné době probíhají plánované stavební práce. První nezbytnou etapou, která je právě nyní realizována, jsou především bourací práce v interiéru a statické práce s tím spojené. Jejich účelem je vybudování výtahové šachty a vestavba výtahu, čímž bude zajištěna bezbariérovost prostor.

Práce probíhají též ve dvoře domu, kde již byly položeny základy pro nově budované skladové a technické zázemí.

Po rekonstrukci, která je plánována na období 2021 – 2022, v objektu vznikne v přízemí nové Komunitní centrum sv. Anežky pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a pro lidi z odlišného sociokulturního prostředí.


Vyhlášení výsledků veřejné zakázky na Komunitní centrum sv. Anežky

9. 4. 2021 Veřejnou zakázku na rekonstrukci objektu sídla Arcidiecézní charity Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2 – Vinohrady vysoutěžila firma Václav Horák – stavební systémy, Ke kovárně 349/17, Praha 10 – Křeslice. Výsledky veřejné zakázky. 

Dne 4. 4. 2021 byla mezi dodavatelem a Arcidiecézní charitou Praha podepsána Smlouva o dílo a následně byly dodavatelem zaháleny stavební práce.1. 10. 2020
– Realizační a dodavatelské práce  na  projektu Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha (reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000903) byly ve spolupráci s firmou Bauspot s.r.o., která veřejnou zakázku vysoutěžila, k 31. 7. 2020 zdárně ukončeny předáním prací a dodávek.

V Azylovém domě sv. Terezie bylo dokončeno zateplení podkroví včetně obnovy sádrokartonových podhledů, střešních oken a vysloužilých podlah. V noclehárnách jsou klientům k dispozici nové postele s matracemi. V Centru pro tělesně postižené Fatima je nová branka do objektu, která zabezpečí přímý vstup k z ulice k domovnímu výtahu, je opravena zámková dlažba a zprovozněno zabezpečení objektu. V domě je nová kuchyň, která je speciálně přizpůsobena potřebám tělesně postižených klientů. V podkroví byla osazena nová střešní okna a objekt byl kompletně vymalován, pokoje jsou vybavené novým nábytkem.  Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Gloria je vybaven novými kuchyněmi a dalším vybavením. Dům je zabezpečen novým zabezpečovacím systémem s kamerovým systémem.

Všem, s nimiž jsme na realizaci projektu spolupracovali, srdečně děkujeme.

     


27. 7. 2020 – Zahájili jsme realizaci projektu Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha reg. č.CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000903, který zkvalitní naše sociální služby. Umožnila to finanční podpora Magistrátu hl. m. Prahy a Evropské unie v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Po vyhodnocení veřejné zakázky, kterou vysoutěžila firma Bauspot s.r.o., a po podpisu smluv byly započaty samotné práce v jednotlivých střediscích sociálních služeb, které jsou do projektu zapojeny.

V současné době probíhá demontáž sádrokartonových podhledů, staré nevyhovující tepelné izolace, střešních oken a vysloužilých podlah v Azylovém domě sv. Terezie. Pro noclehárny jsme objednali nové postele, které by měly být instalovány v nejbližších dnech.

V Centru pro tělesně postižené Fatima je vyhotoven otvor a příprava na osazení branky, opravena zámková dlažba ve dvoře a pracuje se na realizaci zabezpečení. V následujících dnech bude zahájena výmalba prostor a osazování nových střešních oken.

Pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Gloria jsme objednali nábytek a vybavení.


15. 12. 2019 – Díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a Evropské unie v rámci Operačního programu Praha – pól růstu zkvalitňujeme naše sociální služby (projekt Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha, rč: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000903). Rekonstrukcí projdou nebo nové vybavení získají služby:

  • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Gloria v Hlubočepech
  • Azylový dům sv. Terezie v Karlíně
  • Centrum pro tělesně postižené Fatima v Praze – Třeboradicích.

Po podpisu smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti 26. 11. 2019, jsme zahájili přípravu veřejné zakázky. Připravujeme její podmínky a kontrolujeme projektovou dokumentaci. Veřejnou zakázku vyhlásíme na přelomu ledna a února 2020.


Vyhodnocení veřejné zakázky na úpravu koupelen v Domově seniorů kardinála Berana v Mukařově

MPSV5. 6. 2018 Vyhodnotili jsme veřejnou zakázku,  jejímž obsahem byla realizace stavebních úprav (rekonstrukce) koupelen v Domově seniorů kardinála Berana v Mukařově na bezbariérové.

Zakázku vysoutěžila firma BAUREKON s.r.o.  Zveřejňujeme Vyhodnocení výzvy.

Akce je financována z programu 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310″, název akce: „Zkvalitnění stávajícího pobytového zařízení Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově“.


Arcidiecézní charita Praha vyhlásila veřejnou zakázku

MPSV

4. 5. 2018 Vyhlašujeme veřejnou zakázku, jejímž obsahem jsou bezbariérové úpravy (rekonstrukce) koupelen v Domově seniorů kardinála Berana v Mukařově.

Výzva k podání nabídek

Akce je financována z programu 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310″, název akce: „Zkvalitnění stávajícího pobytového zařízení Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově“.


Vyhodnocení veřejné zakázky na Rekonstrukci výtahu v objektu Arcidiecézní charity Praha, Slaviborské nám. 4, Praha 9- Třeboradice

MPSV2. 1. 2018 Arcidiecézní charita Praha vyhodnotila veřejnou zakázku,  jejímž obsahem byla rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího výtahu v objektu Centra pro tělesně postižené Fatima na adrese Slaviborské nám. 4, Praha 9- Třeboradice.

Akce je financována z programu 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310″, název akce: „Zkvalitnění stávajícího pobytového zařízení Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově“.

Na základě poptávky byly v řádném termínu doručeny nabídky od firem: Výtahy Kladno v.o.s., Jiří Hasman – Výtahy Most, Výtahy Vaněrka s.r.o. Zakázku vysoutěžila na základě nejnižší nabídkové ceny firma Výtahy Vaněrka s.r.o.