Domov pro seniory kardinála Berana

(registrace MPSV č. 8168193)

 

Posláním Domova pro seniory kardinála Berana je podpora a pomoc seniorům, kteří nejsou schopni nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo terénní sociální služby, a kteří podporu a pomoc potřebují.

Nabídnutá podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Podporuje je v jejich aktivitě, v udržování vztahů s jejich přirozeným sociálním prostředím a v zapojování se do života místního společenství.

Obecným cílem sociální služby Domov pro seniory Mukařov je poskytovat kvalitní služby, podporovat a pomáhat klientům v přiměřené soběstačnosti a dle potřeb jim umožnit formou individuální podpory přiblížit se běžnému způsobu života jakým žili doma a jakým žijí jejich vrstevníci. V případě, že to vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Naší snahou je vyjít klientům co nejvíce vstříc, aby úspěšně rozvíjeli svoje osobní cíle a prožívali i u nás plnohodnotný život ve stáří.

Stanovili jsme si tyto konkrétní cíle poskytované sociální služby:

 • klient, který pomocí služeb domova pro seniory důstojně prožije a dožije svoje stáří;
 • klient, který je spokojený v těchto oblastech:
           • ubytování,
           • stravování,
           • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb,
           • podpora ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím,
           • soukromí,
           • podpora při uspokojování duchovních potřeb; klient, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas;
 • klient, který během poskytování sociální služby udržuje přirozené sociální vztahy se svojí rodinou, přáteli, známými;
 • klient, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci.

Cílová skupina

Do našeho zařízení přijímáme seniory starší šedesáti pěti let.

Službu nemůže poskytnout osobám mladším 65 let, osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení (léčba infuzemi, transfuzemi, přijímání stravy sondou), osobám z důvodů akutní nemoci a nutností nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje), osobám s infekčními chorobami typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod., osobám s chronickým duševním onemocněním trpícím závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách a jejich chování znemožňuje soužití s kolektivem, osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení.

Zásady poskytované sociální služby

 • Individuální přístup ke každému klientovi na základě osobních cílů a přání; respektujeme hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, bez ohledu na její původ, rasu, pohlaví, věk, postavení, postižení, sexuální orientaci, náboženství, přínos pro společnost a individuální životní postoj k různým oblastem života (odlišné politické názory a postoje chápeme jako součást plurality apod.).
 • Při poskytování služeb i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí klientů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a služby poskytujeme formou nabídky. Podporujeme vzájemnou důvěru klientů mezi ostatními klienty a zaměstnanci.

 • Při dosahování cílů a naplňování poslání organizace vystupujeme jednotně, jako členové organizace, nikoli jako fyzické osoby. Respektujeme rozhodnutí schválená v rámci organizace a řídíme se vnitřními předpisy a dokumenty organizace, svým  chováním nepoškozujeme pověst a zájmy organizace.
 • Jsme otevřenou organizací pro spolupráci na principech partnerství s poskytovateli i klienty sociálních služeb, spolupracujeme s ostatními středisky organizace, veřejnou správou, s dobrovolníky, školami a dalšími organizacemi a veřejností.
 • Podporujeme kontakty klientů s jejich rodinami, blízkými a přáteli,zachováváme přirozené vztahy, zvyky a zájmy dle možností a přání klientů. Podporujeme neomezené návštěvy na pokojích, ve společenské místnosti, na zahradě, na terase apod.
 • Vytváříme příjemné prostředí pro život. Náš domov nabízí různé typy ubytování, dle stupně soběstačnosti klienta, pokoje jsou rozdílně vybaveny. Po domluvě má klient možnost dovybavit svůj pokoj svým soukromým oblíbeným doplňkem.
 • Naši klienti využívají běžné služby i mimo zařízení a udržují kontakty s okolím. Všechna přání klientů respektujeme, zvážíme naše možnosti a po vzájemné domluvě se  snažíme přání vyhovět. Klienti mohou využít služby mimo náš domov: pedikúra, kadeřnice, čistírna, nákupy, oprava brýlí, zubních protéz apod. Vše je na individuální situaci a také na možnostech domova.
 • Soběstačnost klientů je podporována poskytováním přiměřené péče podle jejich potřeb, přání a zdravotního stavu. Naši snahou je rozvíjet, podporovat soběstačnost  stálým zapojováním klientů do běžných činností, aby nebyli na naší službě zcela závislí a zvládali dle svých schopností a zdravotního stavu péči o svou osobu v oblastech hygieny, stravování, aktivizačních činností apod.

Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování (jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje),
 • úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla, ošacení, žehlení,
 • poskytnutí celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • pomoc při podávání jídla a pití (krmení imobilních klientů),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při upevnění kontaktu s rodinou a podpora sociálního začleňování,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (trénování paměti, zpívání, pořádání koncertů, přednášek, apod.)
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, (úschova cenností, peněz a vkladních knížek, změny trvalého pobytu, výměna občanských průkazů, pozůstalostní řízení apod.).

Ceník služby 

Kontakty

Jak se k nám dostanete: mapa

POMÁHEJTE NÁM POMÁHAT!

Podpořte projekty na pomoc seniorům.
Podpořte nás finančním darem

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371