Komunitní rozvojový program

Samotnému zahájení projektu předcházel v roce 2011 několikaměsíční průzkum potřeb v různých oblastech rozvojové spolupráce, jimž se Charita Praha v Ugandě věnuje. Výsledkem byl celý soubor aktivit, které mají za cíl zlepšit kvalitu života potřebných lidí.

Proto byl v oblasti Buikwe na jihozápadě Ugandy zahájen komplementární program, který doplňuje, uzavírá a prolíná všechny tematické sféry, v nichž Charita Praha působí: sociální práci (program Adopce na dálku®), zemědělství, zdravotnictví, školství i podporu výstavby vodních zdrojů nebo podporu podnikání

Hlavní snahou programu je celkové zlepšení podmínek ve všech důležitých oblastech života komunit, kde děti z programu Adopce na dálku® žijí. Kromě toho poskytuje program příležitosti pro zvyšování povědomí současných i potenciálních dárců Charity Praha o každodenním životě prostých lidí v Ugandě.

Komunitní rozvojový program přispívá k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals, MDG aktuálně do roku 2015), zejména k vymýcení chudoby (MDG 1), k dosažení rovnosti žen a mužů (MDG 3), k zajištění udržitelnosti životního prostředí (MDG 7).

Program se zaměřuje na integrovaný rozvoj komunity, jehož podstatou je přímé, nedílné a samostatné zapojení příjemců pomoci do všech aktivit programu.

Jak komunitám pomáháme

Zdraví

Budujeme a obnovujeme vodní zdroje

Podpořili jsme zkvalitnění vodních zdrojů budováním nových studen a opravami těch stávajících, instalaci nádrží na dešťovou vodu, zástupci komunit byli zaškoleni v údržbě vodních zdrojů, a také jsme šířili osvětu v oblasti o nezávadné pitné vodě.

Zemedělství

Podporujeme drobné zemědělce

Probíhají pravidelné školení zapojených osob v zemědělských technikách, mezi nejčastěji pěstované plodiny patří káva, banány, fazole a kukuřice; v rámci programu jsou distribuovány sazenice, dále podporujeme chov vepřů.

Skupina lidí

Podporujeme drobné podnikatele

Zprostředkováváme podnikatelské kurzy (osvojení základů podnikání, management, účetnictví ad.) a drobné půjčky na rozjezd podnikání jako vepříny, kadeřnictví, salón krásy aj.

Ruce

Zakládáme spořící a úvěrová družstva

Pomáháme vytvářet uskupení o cca 30 členech, s kterými pracujeme na bázi svépomocných skupinek; členové přispívají dohodnutou částkou za účelem vytvoření kapitálu, s kterým potom dále operují; zisk se následně opět přerozděluje mezi všechny členy.

Novinky o pomoci v Ugandě

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Uganda Aktuálně z Ugandy

14. 3. 2024

10 nových studní v Ugandě zajistí čistou vodu pro 8000 lidí

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Aktuálně z Ugandy

1. 2. 2024

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Postavíme studny a dáme lidem pitnou vodu.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)