Podmínky a pravidla Adopce na dálku®

Již od roku 1993 pomáháme v rozvojových zemích. Největším projektem je Adopce na dálku®, jehož cílem je poskytovat vzdělání a zdravotní péči nejchudším dětem, stejně tak podporovat širší komunity (rodiny, vesnice), ve kterých tyto děti žijí. Aby bylo naše úsilí co nejúčinnější, je  nezbytné dodržovat základní pravidla rozvojové spolupráce a přistupovat citlivě ke kultuře, ke které příjemci pomoci náleží.

Ctíme principy, které nevedou k závislosti příjemců pomoci na poskytované podpoře, ale naopak zvyšují jejich budoucí soběstačnost. K naplňování těchto principů je nezbytná spolupráce a pochopení všech zúčastněných stran. Prosíme, respektujte tato pravidla a berte níže uvedené skutečnosti jako směrodatné v rámci poskytování vaší podpory projektů, dětí, rodin a celých komunit. Všechny vycházejí z naší dlouholeté zkušenosti s realizací projektů rozvojové spolupráce, zajišťují efektivní využití vámi poskytnutých darů, zabezpečují efektivní vynaložení prostředků a minimalizují případné negativní dopady pomoci.

1. Korespondence

Program Adopce na dálku® umožňuje prostřednictvím korespondence s příjemci pomoci jedinečnou společenskou výměnu mezi dvěma kulturně i historicky odlišnými světy. Prostřednictvím dopisů máte možnost pocítit realitu cílové země, a to i s případnými nejasnostmi a nedorozuměními. Můžete být součástí tohoto poznání, avšak s vědomím, že komunikace je jiná, než jakou byste očekávali v našich podmínkách, a v tomto smyslu je třeba k ní přistupovat. Z mnohaleté zkušenosti víme, že může přinést i nedorozumění či nepochopení. Nabízíme toto poznání i se všemi problémy, které s sebou přináší. Zároveň se musíme snažit o to, aby dopisování nemělo negativní dopad na vývoj dítěte. Je proto nutné postavit se ke sdílení informací s náležitou odpovědností. Níže uvedená pravidla berte nejen jako nejvhodnější doporučení, ale zároveň jako ujištění, že při jejich dodržování nezpůsobíte podporovaným osobám újmu, citovou zátěž či těžce vysvětlitelné nedorozumění.

Korespondence vám umožňuje kontakt s dítětem nebo studentem, který je v programu podporován. Není žádoucí, aby byl korespondenční kontakt prostředkem k navázání silných citových vazeb. Podporované děti a studenti jsou prostřednictvím programu, a tedy i komunikací s vámi, vedeni k osamostatnění se. Zajištění korespondence je v podmínkách rozvojových zemí mnohdy velmi náročné. Psaní osobních dopisů není součástí místních kultur, děti nejsou zvyklé psát o tom, co dělají nebo prožívají. Nechtějte po dětech, aby psaly něco, co samy neiniciují. Z vašich dopisů by dítě nemělo vyčíst nabídku jakékoli pomoci nad rámec našich rozvojových projektů, tedy i programu Adopce na dálku®. V dětech se v takových případech rodí nerealizovatelné naděje způsobující spoléhání se na pomoc zvenčí a maří tím zásadním způsobem rozvojový cíl programu. Napište dítěti, povzbuďte jej ve studiu, pošlete svoji fotografii, napište o své rodině a o své zemi. Pište citlivě, zmínky o vymoženostech rozvinuté společnosti dítěti podávají do jisté míry zkreslený a neúplný obraz o naší zemi a snadno v něm zasejí touhu po „bezstarostném a radostném životě v Evropě“. Tyto tužby dítě vytrhávají z jeho komunity, o jejíž rozvoj v programu usilujeme.

PROSÍME

1.1. Neposílejte a neslibujte dítěti žádné věcné dary či jiné nadstandardní výhody. Už jen náznak jakýchkoliv změn či výhod v dětech budí těžce realizovatelné naděje. Berte na vědomí, že co se může zdát jako snadno proveditelné u nás, nemusí být stejné v rozvojové zemi.

1.2. Nevyzývejte dítě k tomu, aby si napsalo o hmotné dárky, které by chtělo dostat. Nechtějte po dítěti, aby vám svěřilo svá přání a potřeby, protože rodina může tyto otázky chápat jako nabídku k další pomoci. Program je organizován a pečlivě plánován pod vedením odborných pracovníků a to tak, aby měl co nejpozitivnější dopad na co možná nejvíce skupin obyvatel. Je postaven nejen na principu solidarity, ale také rovnosti a vyváženosti.

1.3. Proto také neposílejte dítěti bankovky, cennosti ani věcné balíčky. Pokud taková zásilka přes místní poštu k dítěti skutečně dorazí, pravděpodobně tím způsobíte především závist neobdarovaného zbytku komunity, která se obrátí proti obdarovanému. Posílání balíčků je navíc skutečně neefektivní způsob obdarování: balíčky bývají místními poštami otevírány, ztrácí se jejich obsah, poštovné je drahé a nákup věcí na místě zpravidla vychází mnohem levněji. Nákupem komodit v místě je podporována místní ekonomika, další důležitý aspekt rozvojové spolupráce.

1.4. V případě, že věcný balíček dítěti přesto zašlete, nemůžeme z výše zmíněných důvodů garantovat ani zjišťovat jeho doručení.

1.5. Namísto zasílání hodnotných dárků podporovaným dětem a/nebo jejich rodinám poštou doporučujeme zaslat finanční dar nad rámec pravidelné roční platby v programu Adopce na dálku®. Tento dar bude využit na podporu komunitních projektů realizovaných v oblasti, ze které děti pocházejí, nebo na vhodný materiální dar pro příjemce naší rozvojové pomoci (děti, mládež, komunity).  Finančním darem tak přispějete ke zvýšení životního standardu dítěte. Komunitní projekty jsou odborně navrženy tak, aby měly co nejširší pozitivní dopad a přispěly k rozvoji celých oblastí (např. stavba školy, studny a podobně).

1.6. Neslibujte dítěti pozvání do České republiky, ani svou návštěvu v zemi dítěte (výjimkou je Bělorusko).

1.7. Korespondence je dětem zasílána na adresy našich partnerských organizací v zahraničí. Přímé adresy dětí dárcům zásadně neposkytujeme (výjimkou je Bělorusko). Pro tato pravidla jsou následující důvody:

1.7.1. Nefungující pošta. Ve většině vesnických oblastí poštovní služby nefungují, a rodiny zapojené do programu tudíž poštovní adresy nemají.

1.7.2. Ochrana dárce. Stalo se, že dárci, jejichž adresy rodina dítěte či její okolí nedopatřením získalo, dostávali prosebné až žebravé dopisy.

1.7.3. Nereálná očekávání. Dítě a jeho rodina může vnímat přímou korespondenci s bohatým dárcem jako příležitost, jak získat materiální zajištění bez vlastního přičinění. Tato skutečnost má negativní dopad nejen na dítě a jeho rodinu, ale i na celou komunitu, která je tím demotivována ve svém vlastním úsilí o soběstačnost. Nedochází tak k naplňování základních principů rozvojové spolupráce.

1.7.4. Soukromí rodiny a ochrana dítěte. Ctíme soukromí rodiny a zároveň bráníme tomu, aby dítě dostávalo od dárce nevhodnou korespondenci (případy zvaní dítěte do České republiky, nabízení hodnotných darů či jiné formy pomoci nad rámec programu). Pracovníci partnerských organizací jsou zodpovědní za relevantní naložení s dopisem, jehož pasáže by si dítě mohlo špatně vyložit s ohledem na odlišný kontext svého kulturního prostředí.

1.8. Nemůžeme ovlivňovat obsah ani délku dopisů od dětí. Děti píší dopisy buď s asistencí sociálního pracovníka, nebo samy tak, jak nejlépe umí a jak je v jejich prostředí přirozené. Ne všechny děti mají nadání v písemném sebevyjádření a jejich dopisy proto mohou být stručné nebo působit formálně. Vždy jsou však výsledkem jejich individuální snahy. Dopisy menších dětí bývají překládány místními sociálními pracovníky, některé obraty pak mohou znít „nedětsky“. Je třeba mít na paměti sociokulturní odlišnosti – lidé z rozvojových zemí mají odlišný přístup k vyjadřování emocí a děti v rodinách k tomu nebývají vedeny. Komunikace směrem k dárcům není pro obdarovaného snadná, psaní dopisů není součástí místní kultury.

2. Osobní návštěvy dárců v cílových zemích

2.1. Osobní návštěvy dárců a setkání s podporovanými dětmi nedoporučujeme. Obecně zkušenosti ukazují, že taková návštěva naopak může mít negativní dopady nejen na dítě a jeho rodinu, ale také na jejich postavení v komunitě. Okolí předpokládá, že rodině přivážíte dary či finanční hotovost. Tyto domněnky nelze sousedům a širokému okolí snadno vysvětlit.

2.2. Všechny naše partnerské organizace považují návštěvy dárců za velmi významnou příležitost. Chtějí dárcům projevit vděk za podporu, snaží se jim proto věnovat maximum času. Tímto však přichází o prostor určený k realizaci plánovaných rozvojových aktivit.

2.3. V případě, že budete mít zájem individuálně cestu realizovat, informujte prosím o svém záměru pracovníky Centra zahraniční spolupráce. Oznámíme váš záměr příslušné partnerské organizaci, která se pokusí zajistit asistenci svých pracovníků v době vaší návštěvy. Naši místní sociální pracovníci jsou nezbytným doprovodem – znají prostředí (pro Evropana je velmi obtížné se na vesnicích vyznat, najít dům či školu, kde se dítě nachází) a místní řeč (tlumočení do místního jazyka bývá při styku s obyvateli vesnice nezbytné). Jejich doprovod výrazně sníží případné negativní dopady vaší přítomnosti.

2.4. Netrvejte na návštěvě dítěte v místě jeho bydliště. Je vždy na posouzení našich partnerů, zda je vhodné navštívit dítě v jeho vesnici nebo škole či uskutečnit setkání v prostorách partnerské organizace. Pokud naši pracovníci v místě shledají návštěvu dítěte přímo doma jako nevhodnou, je tak činěno výhradně s cílem zamezení (či snížení) negativních dopadů vaší návštěvy, viz důvody uvedené výše.

2.5. Partnerská organizace má s vaší návštěvou spojenu řadu výdajů, zvláště pak za dopravu, občerstvení, služby zaměstnanců. Tyto náklady je vhodné uhradit formou finančního daru příslušné organizaci. V případě, že partnerská organizace nebude chtít finanční podporu přijmout, spojte se po návratu s pracovníky Centra zahraniční spolupráce, náklady je možné uhradit prostřednictvím Arcidiecézní charity. Náklady totiž partnerské organizaci s takovou návštěvou vždy vznikají, jejich odmítnutí daru je projevem slušnosti.

2.6. Návštěva dítěte v České republice není možná. Vzhledem k propastným kulturním rozdílům a velké procesní náročnosti k takovým návštěvám prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha nedochází.

3. Fungování projektů zahraniční spolupráce a programu Adopce na dálku®, způsob využití finančních prostředků

3.1. Pokud dárce poskytuje finanční dar konkrétnímu dítěti ve prospěch programu Adopce na dálku®, Arcidiecézní charita Praha z něj čerpá na podporu nejen jeho vzdělání, ale i rozvojových projektů místní komunity. Neznamená to však, že dárce podporuje jen toto konkrétní dítě, naopak, tímto se zapojuje do podpory všech souvisejících projektů rozvojové spolupráce.

3.2. Dárce je identifikován přiděleným specifickým symbolem, dítě je identifikováno přiděleným variabilním symbolem. Pro správné párování přijatých plateb je třeba věnovat pozornost dodržování uvedených platebních údajů (variabilní symbol a specifický symbol). Variabilní symbol určuje dítě příp. projekt, na který chce dárce dar věnovat. Specifický symbol označuje dárce a je neměnný – podle něj jsou v systému identifikovány jakékoli platby dárce. Dle specifického symbolu také vyhotovujeme souhrnné potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.

3.3. Souhrnné potvrzení o přijetí daru pro daňové účely obdržíte vždy na přelomu ledna a února následujícího roku a bude vystaveno na osobu/subjekt a adresu, který byl v okamžiku přijetí platby registrován v naší databázi dárců pod daným specifickým symbolem. Pokud si přejete převést podporu dítěte na jinou osobu, kontaktujte nás prosím před zasláním vaší platby na další období, protože zpětné přepsání potvrzení na jiného dárce není možné. Pokud dárce nevyplní při platbě specifický symbol, platba se nepromítne v daňovém potvrzení.

3.4. Váš finanční dar je využit následujícím způsobem:

3.4.1. 93 % z obdržené částky je plně využito ve prospěch podpořeného projektu. Prostředky jsou využity na náklady spojené s realizací konkrétních projektů; v případě programu Adopce na dálku® zejména na vzdělávání, osvětu, mimoškolní aktivity, zdravotní péči všech do programu registrovaných dětí včetně těch, jejichž podporu dárce ukončil či které na svého dárce teprve čekají. Rovněž jsou podporovány další rozvojové, komunitní, zdravotnické, zemědělské a další projekty podle rozhodnutí Arcidiecézní charity Praha a partnerské organizace v cílové zemi. Každé dítě využívá různou částku v závislosti na věku, typu školy a studia (nižší či vyšší stupeň), oblasti, zemi, zdravotním stavu atd. Roční částka na podporu dítěte poskytovaná dárcem je minimální hranicí jeho podpory. Jakákoliv částka, kterou zaplatíte při platbě na vámi podporované dítě nad rámec této minimální roční částky, je automaticky převedena na projekty rozvojové spolupráce Arcidiecézní charity. Toto platí v případě, že platba obsahuje řádný variabilní a specifický symbol.

3.4.2. 7 % z obdržené částky je využito na nepřímé náklady a rezervy. Postup je v souladu s metodikou, kterou u dotací zahraničních projektů používá Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Tyto prostředky umožňují dlouhodobé zabezpečení realizace projektů.

3.4.3. V případě, že bude dárce i po ukončení studia podporovaného dítěte a jeho účasti v programu Adopce na dálku® zasílat na účet Charity finanční dary, budou tyto využity podle vůle dárce (výběr dle VS projektu). Je důležité, aby dárce u těchto plateb uváděl variabilní a specifický symbol. Pokud dárce nevyplní specifický symbol platby, může se stát, že se platba nepromítne v daňovém potvrzení, je však zaručen účel jejího využití. Pokud nebude vyplněn v platbě variabilní symbol, ale bude zde specifický symbol, je zřejmé, kdo platbu zaslal, a ta bude zahrnuta do daňového potvrzení.

3.5. Minimální roční příspěvek na dítě se liší dle zemí, kde projekty probíhají. Minimální roční částky byly pečlivě sestaveny ve spolupráci s místními partnerskými organizacemi tak, aby zajistily řádnou a úspěšnou realizaci projektových aktivit. Dárce může příspěvky hradit v měsíčních až ročních částkách. Při měsíčních platbách doporučujeme zřízení trvalého příkazu v pevném termínu z běžného účtu dárce. Arcidiecézní charita Praha informuje dárce formou emailové připomínky o blížícím se termínu pravidelné platby, případně poštovní upomínky o uplynulé době splatnosti.

4. Informování o projektech

4.1. Všechny informace jsou umístěny na webových stránkách www.praha.charita.cz.

4.2. Arcidiecézní charita Praha zasílá všem dárcům pravidelné informace o realizovaných projektech, a to minimálně jednou za měsíc na e-mail, který dárce naší organizaci poskytne. V Bulletinu se dozvíte nejen o průběhu jednotlivých projektů, ale také zajímavosti z jednotlivých zemí, novinky z naší organizace a kontakty, kterých můžete využít v případě nejasností či dotazů.

4.3. Každý dárce také obdrží jednou za rok zprávu o konkrétních podporovaných projektech.

4.4. Kdykoliv nás se svými dotazy, přáními, nejasnostmi či návrhy kontaktujte na e-mailu pomocdozahranici@praha.charita.cz či telefonních číslech 224 246 519 a 224 246 573.

5. Ukončení účasti v programu Adopce na dálku®

Velmi si vážíme podpory všech, kteří se do našeho programu zapojí. Účast v projektu Adopce na dálku® je dobrovolná a lze ji ze strany dárce kdykoliv a z jakéhokoli důvodu ukončit.

5.1. Ukončit svou účast v programu Adopce na dálku® může dárce osobním, telefonickým či písemným oznámením Arcidiecézní charitě Praha.

5.2. Arcidiecézní charita Praha si vyhrazuje právo ukončit účast dárce v programu po neuhrazení pravidelného příspěvku, nereagování na upomínku a vzniku dluhu, od něhož uplynulo více než 16 měsíců.

5.3. I dítě může program opustit dříve, než dokončí své studium. Realizujeme projekt ve složitých podmínkách rozvojových zemí a pomáháme lidem, kteří svou účastí v našem projektu neztrácejí možnost svobodného rozhodování. Nejčastějšími důvody, které vedou k předčasnému ukončení účasti dítěte v programu, jsou:

  • odstěhování rodiny mimo dosah programu,
  • svatba nebo těhotenství a v důsledku toho ukončení studia,
  • ztráta zájmu o studium nebo
  • závažné porušení pravidel programu.

Dárce by si měl být tohoto rizika vědom. Toto předčasné ukončení však neznamená, že vaše podpora neměla smysl. Dítěti bylo hrazeno nejen vzdělání, ale získalo také zdravotní péči, materiální podporu (aktovka, školní uniforma a školní potřeby, vánoční dárky), účast na mimoškolních aktivitách. Je důležité si uvědomit, že pokud umožníme dítěti v rozvojové zemi navštěvovat školu (třeba jen na rok), dáváme mu tím mnohem více, než bychom byli zvyklí očekávat v evropském kontextu.

5.4. O předčasném i řádném ukončení účasti dítěte v programu je dárce informován ze strany Arcidiecézní charity Praha do tří měsíců od vzniku této situace. Poštou je dárci v této lhůtě doručen oficiální dokument (tzv. Leaving Form), v němž jsou mj. uvedeny důvody ukončení.

5.5. Řádné či předčasné ukončení školní docházky dítěte není důvodem k vrácení poskytnutého finančního daru. Veškeré finanční prostředky jsou účelově využívány dle bodu 3 výše.

5.6. Ukončením účasti dítěte končí i možnost vzájemné korespondence. Program Adopce na dálku® je i přes svoji částečnou adresnost především projektem rozvojovým. Jeho hlavním cílem je umožnit znevýhodněným dětem vzdělání a zároveň přitom podpořit rodinu, komunitu a oblast, v nichž dítě žije. Chápeme, že může být těžké podporu ukončit, ale jsme přesvědčeni, že tímto krokem umožníte dítěti osamostatnit se a plně využití nabytých schopností a dovedností. Stále existuje velký počet dětí, které na svou šanci teprve čekají, veškerá naše činnost je směrována na ně. Administrativní úkony spojené s dětmi, které již účast v programu, by reálně snižovaly možnost zapojení dalších potřebných dětí.

6. Ostatní

6.1. Arcidiecézní charita Praha zpracovává poskytnuté osobní údaje výlučně za účelem zařazení do databáze dárců, evidence darů, poskytování informací o programu, činnosti organizace a vyhotovení potvrzení o přijatých darech. S údaji je nakládáno striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poskytnutím osobních údajů dárce automaticky souhlasí s jejich výše uvedeným zpracováním.

6.2. Arcidiecézní charita Praha je oprávněna Podmínky a pravidla zahraničních projektů a rozvojového programu Adopce na dálku® jednostranně měnit podle vývoje programu a zkušeností s jeho realizací. Dárce je o změně Podmínek a pravidel informován aktualizovaným zněním na internetových stránkách www.praha.charita.cz v sekci Zahraniční pomoc a emailem prostřednictvím Bulletinu (pokud jej dárce odebírá).

6.3. Změnu korespondenční adresy, popřípadě emailu či telefonu nám prosím sdělte co nejdříve. Aktuální údaje jsou nezbytné především pro vystavení potvrzení o daru pro daňové účely.

6.4. Má se za to, že první úhradou finančního příspěvku dárce akceptuje Podmínky a pravidla zahraničních projektů a rozvojového programu Adopce na dálku®, se kterými se řádně seznámil.

Datum poslední aktualizace: 28. července 2020

Novinky z programu Adopce na dálku®

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny

Aktuálně z Indie

11. 3. 2024

Adopce na dálku® mění sny v realitu. Příběh indické dívky Joyline

Aktuálně z Běloruska

4. 3. 2024

Jak prožívají půst studenti z programu Adopce na dálku® v Bělorusku