Komunitní rozvojový program

Nutriční školeníPopis výchozí situace

Samotnému zahájení projektu předcházel v roce 2011 několikaměsíční průzkum potřeb v různých oblastech rozvojové spolupráce, jimž se Charita Praha v Ugandě věnuje. Výsledkem byl celý soubor aktivit, které mají za cíl zlepšit kvalitu života potřebných lidí.

Proto byl v oblasti Buikwe na jihozápadě Ugandy zahájen komplementární program, který doplňuje, uzavírá a prolíná všechny tematické sféry, v nichž Charita Praha působí: sociální práci (program Adopce na dálku®), zemědělství, zdravotnictví, školství i podporu výstavby vodních zdrojů nebo podporu podnikání. 

Cílová oblast:

Podíl obyvatel žijících pod hranicí chudoby v Ugandě představuje cca 24,5 % (2009). S mírou urbanizace, která se odhaduje na 15,6 %, je Uganda oprávněně považována za rurální ekonomiku. Více než 80 % pracovních sil je zaměstnáno v zemědělství. Podpora zemědělství, jakožto zdroje obživy venkovského obyvatelstva, tak představuje prioritu ve snaze o masové snižování chudoby.Distribuce sazenic kávy

Buikwe je kraj založený převážně na zemědělské produkci. Procento lidí žijících pod hranicí chudoby zde dosahuje téměř 50 % (2011). 

Cíle projektu:

Hlavní snahou programu je celkové zlepšení podmínek ve všech důležitých oblastech života komunit, kde děti z programu Adopce na dálku® žijí. Kromě toho poskytuje program příležitosti pro zvyšování povědomí současných i potenciálních dárců Charity Praha o každodenním životě prostých lidí v Ugandě.

Komunitní rozvojový program přispívá k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals, MDG aktuálně do roku 2015), zejména k vymýcení chudoby (MDG 1), k dosažení rovnosti žen a mužů (MDG 3), k zajištění udržitelnosti životního prostředí (MDG 7).

Program se zaměřuje na integrovaný rozvoj komunity, jehož podstatou je přímé, nedílné a samostatné zapojení příjemců pomoci do všech aktivit programu.

Výstavba studnyRealizované aktivity:

  • budování a obnova vodních zdrojů – podpořili jsme zkvalitnění vodních zdrojů budováním nových studen a opravami těch stávajících, instalaci nádrží na dešťovou vodu, zástupci komunit byli zaškoleni v údržbě vodních zdrojů, a také jsme šířili osvětu v oblasti o nezávadné pitné vodě
  • podpora drobných zemědělců – probíhají pravidelné školení zapojených osob v zemědělských technikách, mezi nejčastěji pěstované plodiny patří káva, banány, fazole a kukuřice; v rámci programu jsou distribuovány sazenice, dále podporujeme chov vepřů
  • podpora drobného podnikání – v rámci této aktivity zprostředkováváme podnikatelské kurzy (osvojení základů podnikání, management, účetnictví ad.) a drobné půjčky na rozjezd podnikání jako vepříny, kadeřnictví, salón krásy aj.
  • formování spořících a úvěrových družstev – pomáháme vytvářet uskupení o cca 30 členech, s kterými pracujeme na bázi svépomocných skupinek; členové přispívají dohodnutou částkou za účelem vytvoření kapitálu, s kterým potom dále operují; zisk se následně opět přerozděluje mezi všechny členy
  • sdílení krav – účastníky jsme rozdělili do skupin a postupně jim zapůjčujeme krávu; nově narozené mládě posléze zůstane v původní skupině; jakmile je kráva po vrhu opět v říji, dojde k novému oplodnění a předání další skupině; kromě zajištění potravinové soběstačnosti, má tato aktivita i nutriční rozměr v podobě mléka

Participativní plánováníZapojte se

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20970 (Komunitní rozvoj). Děkujeme. 

Poděkování

Děkujeme všem, kdo přispěli na naši rozvojovou spolupráci, ať již jednorázovým finančním darem nebo podporou konkrétního dítěte ve studiu. Díky Vaší pomoci mohl být realizován tento i další rozvojové projekty.

 

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Ugandě!

Výstavba vodní nádrže při škole KigayaŠkolení výsadby kávových stromkůŠkolení výsadby kávových stromkůVýstavba vodní nádrže při škole KigayaFungující nádrž

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371