Jak naše škola vypadá

Stavba

 • Prozatím je obsazených pět tříd od školky do čtvrté třídy; do budoucna se školní budovy naplní až po sedmou třídu (nejvyšší ročník ugandských ZŠ) s celkovou kapacitou 400 dětí.
 • K dispozici jsou oddělené toalety pro chlapce a dívky.
 • Administrativní blok s ředitelnou, sborovnou a školní knihovnou představuje zázemí nejen pro učitelský sbor, ale také pro sociální pracovníky či členy komunity.
 • Vlastní studna a nádrže na shromažďování dešťové vody jsou spolehlivými zdroji nezávadné vody.
 • Domky pro učitele jsou příjemnější a dlouhodobě také levnější než pronájem bydlení mimo školu.
 • Ve sloupráci s komunitou se nám podařilo zavést elektřinu do školy i dvaceti tří domácností z nedalekého okolí.

Vybavení

 • Dostatek lavic, tj. jedna pro dvě děti.
 • Učebnice, slovníky, atlasy a další knihy v místním jazyce (lugandštině) i angličtině.
 • Díky zavedení elektřiny jsme mohli vybavit školu také počítačem a tiskárnou se skenerem pro zefektivnění administrativy a za účelem usnadnění práce učitelů.
 • Učební pomůcky a materiál, jako jsou sešity, papíry, křídy, tužky, pastelky, barvy apod.
 • Hudební nástroje, míče a další sportovní vybavení, houpačky, hřiště atd.

Zaměstnanci

 • Zkušený, kvalifikovaný a motivovaný ředitel pan Julius Okiror. Osobnost ředitele je pro školu klíčová; vytváří stimulující učební prostředí, dohlíží na docházku, metody učitelů a na dodržování termínů.
 • Kvalifikovaní učitelé, kteří dostávají řádné platy, jsou motivovaní k práci a bydlí ve škole či jejím blízkém okolí.

Metody výuky

 • Aktivní účast žáků na vyučování – naší metou jsou žáci, kteří jsou zvyklí pracovat ve skupinách, jsou povzbuzovaní diskutovat a klást otázky, nebojí se projevit vlastní názor.
 • Pravidelné testy a zkoušky, po nichž následuje společná oprava tak, aby se děti mohly poučit ze svých chyb.
 • Individuální přístup učitelů k žákům.
 • Úkoly navíc pro nadané žáky, doučování pro ty slabší.

Předměty a obsah učiva

 • Kromě předmětů předepsaných ugandskými osnovami (matematika, společenské vědy, místní jazyk, angličtina, čtení či psaní) se žáci učí také zemědělství a drobné rukodělné výrobě.
 • Žáci se také naučí dodržovat hygienu a pořádek; vztahu ke školním budovám, životnímu prostředí apod.
 • Při práci na školní zahradě se žáci vyšších ročníků naučí základům pěstování různých plodin, vyzkoušet si mohou i péči o školní dobytek; sami tak navíc přispějí k obohacení školního jídelníčku.
 • Kromě povinných předmětů se děti zapojují i do mimoškolních aktivit jako jsou zpěv, tanec, divadlo, kreslení či sport.
 • Děti se účastní školních soutěží a dalších aktivit.

Výchova ke zdraví

Kvalitního vzdělání děti dosáhnou, pouze pokud se cítí ve škole dobře a jsou zdravé. Proto se personál školy snaží pečovat i o jejich zdraví:

 • Každý den dostávají děti ve škole výživné jídlo.
 • Používají čisté, oddělené toalety a myjí si ruce.
 • Mají možnost sportovního vyžití.
 • Škola spolupracuje s nemocnicí v Buikwe, která se o děti postará v případě nemoci či úrazu.
 • Součástí výuky je i zdravotní výchova, která děti systematicky učí dovednostem potřebným k dosažení a udržení dobrého zdraví: správné výživě, osobní hygieně, předcházení nemocem apod.
 • Škola se účastní vládního programu prevence HIV/AIDS.

Školní prostředí přátelské k dívkám

Vzdělávání dívek je nejlepší investicí společnosti do budoucnosti. Vzdělané dívky se stanou vzdělanými ženami – ženami, které se budou aktivně účastnit sociálního, ekonomického a politického života své komunity a státu.

 • Škola má samostatné toalety pro dívky a poskytuje jim sanitární potřeby.
 • Dívky se učí správné hygieně, o těhotenství, o HIV/AIDS apod.
 • Škola poskytuje dívkám individuální poradenství.

Osvěta v komunitě

 • Škola pravidelně pořádá třídní schůzky, kde rodiče nejen informuje o prospěchu jejich dětí, ale také je podporuje v povědomí o jejich rodičovských povinnostech.
 • Škola je centrem osvěty i pro okolní komunitu, spolupracuje s jejími zástupci na rozvoji celé komunity.
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371