Asistovaná setkávání dítěte s rodičem

Hledáte místo, kde byste se mohl/a setkat se svým dítětem, které nemáte svěřené do péče? Chcete s ním udržovat a rozvíjet vztah a hledáte odborníky, kteří vám v tom pomohou? V příjemném prostředí naší poradny můžete setkání uskutečnit.

Nezletilé dítě se u nás setkává s rodičem nebo s prarodičem, který je oprávněn se s ním setkávat. Kontakt mezi nimi byl z nějakého důvodu přerušen a je v zájmu dítěte ho obnovit. Asistovaná setkávání probíhají na neutrální půdě našeho poradenského pracoviště v Praze. Uskutečňujeme je ve spolupráci s rodiči dítěte, a pokud je potřeba, tak i ve spolupráci s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí příslušného městského úřadu, případně s příslušným soudem.

Jak služba probíhá

Do Poradny Magdala přicházejí lidé plni bolesti, obav, očekávání, strachu, nejistoty a negativních emocí a celkově jsou velmi zraněni. Pracovníci poradny na jejich naladění citlivě reagují, poskytují rodičům a dětem potřebné informace o průběhu a pravidlech služby. Svým citlivým přístupem jim zajistí bezpečné prostředí, oporu a současně hranice, které umožní, aby dítě nebylo zraňováno.

V naší poradně se věnujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy různými formami násilí v rodině, tíživou sociální situací a problémy v rodičovské komunikaci. Jedná se zpravidla o situace, kdy se rodiče dítěte rozvádějí, rozcházejí, bojují o svěření dítěte do péče nebo spolu nejsou schopni dostatečně o dítěti komunikovat. Když se řekne násilí, nemáme tím na mysli pouze fyzické napadení, ale také neuctivé či zesměšňující a zraňující zacházení s blízkými nebo stav, kdy jsme si zapomněli naslouchat a každý vnímáme pouze sám sebe a skrze své problémy nevidíme potřeby toho, kdo žije vedle nás.

Cílem Asistovaného setkávání je to, aby byl zachován vztah mezi dítětem a jemu nejbližšími lidmi a aby se tento vztah mohl dále rozvíjet. Po celou dobu Asistovaného setkávání dítě ochraňujeme před chováním rodičů, které by nebylo pro dítě vhodné.  V Poradně Magdala vnímáme širší rodinný kontext. Děti byly často vystaveny mimořádně náročným situacím, zažívaly v rodinách konfliktní jednání, domácí násilí či zneužívání, kterých byly svědky nebo oběťmi. Snažíme se vidět situaci očima dítěte, pečlivě nasloucháme tomu, co sděluje a co prožívá. Laskavě a přátelsky ho podporujeme, aby se mohlo vyjádřit a projevit své city k mamince a tatínkovi.

Výhradní pozornost zaměřujeme na dítě, na jeho citové potřeby a na zabezpečení jeho práv. Vytváříme klidné, bezpečné a vstřícné prostředí, aby si dítě přiměřeně svému věku uvědomovalo, co cítí k rodiči, se kterým se asistovaně setkává. Podporujeme dítě, aby podle prožívaných pocitů mohlo jednat a uvědomit si své nové postavení ve změněné rodinné situaci, kdy se rodiče rozcházejí. Dítě není vystavováno rizikovým situacím, které by mu mohly jakkoliv ublížit.

Za klíčová práva dítěte považujeme právo na ochranu před domácím násilím a zneužíváním, právo na výchovu oběma rodiči, právo na stejnou životní úroveň, jakou mají oba rodiče, a právo na ochranu a pomoc od státu. Celou situaci rodiny vnímáme očima dítěte a zároveň nasloucháme potřebám rodičů. Rodiče podporujeme ke zvyšování rodičovských kompetencí, aby byli schopni vnímat potřeby svých dětí a podle toho jednat.

V průběhu služby respektujeme vývojové fáze dítěte, jeho věk, jeho aktuální zdravotní a psychický stav. Každé Asistované setkání proběhne standardně 5krát. Poté pracovníci vyhodnotí situaci klientů a navrhnou prodloužení, změnu nebo ukončení služby. Běžně se služba domlouvá na půl roku (6 měsíců). Průběh setkávání je zdokumentován, je vyhotovena písemná zpráva pro potřebu rodičů, která je s jejich souhlasem případně poskytnuta soudu a OSPOD v případě, že si to rodiče přejí.

Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy a soukromých dárců poskytujeme službu Asistované setkávání pro děti a jejich rodiče bezplatně. Podle situace, ve které se dítě nachází, se odvíjí počet asistovaných setkání, která umožňují obnovit blízký vztah mezi dítětem a jeho rodičem.

Více informací Méně informací

Už nedostávám urážlivé SMS zprávy jako dřív…

Jana, klientka služby Asistované předávání

Časté dotazy o službě Asistovaná setkávání

Jak asistované setkání probíhá?

Je dítě v konzultovně s rodičem samo nebo je po celou dobu přítomen pracovník poradny?

Jaká jsou ta nejzásadnější pravidla pro zdravé a bezpečné setkávání?

Co když dítě sice na setkání s druhým rodičem jde, ale pláče nebo je nešťastné?

Nepomáháte tedy vyřešit konflikt mezi rodiči?

Jako druhý rodič mohu dítěti něco přinést?

Co je tedy cílem asistovaného setkávání?

Asistovaná předávání dítěte mezi rodičem

Nemůžete si dítě předat bez emocí? Není pro vás přijatelný způsob předávání dítěte, který mezi vámi a druhým rodičem aktuálně probíhá?

Službu realizujeme v prostorách poradny. Za přítomnosti pracovníků předáváme dítě mezi rodiči, kteří se dohodli na tomto způsobu předávání. Zajistíme rodinám, které prošly náročnými situacemi, bezpečné zázemí pro všechny členy, aby předání proběhlo co možná nejklidněji.

Jak služba probíhá

Do poradny přicházejí rodiče nejčastěji na doporučení pracovníků sociálně-právní ochrany dítěte, případně soudu. Rodičům se v některých náročných situacích nedaří zajistit dítěti klidné a bezpečné podmínky při předávání mezi sebou. Tyto podmínky jim rádi zajistíme. Vítáme, pokud přicházejí sami z vlastního rozhodnutí.

Jak Asistované předání probíhá, si nejlépe vysvětlíme na příkladu. Většinou k nám do poradny přivede své dítě maminka. Pracovníci poradny s ní stráví krátký čas, vyplní spolu nezbytné dokumenty a potom jdou společně do místnosti, kde čeká tatínek. Ten si dítě od maminky vezme a jde s ním ven, mimo Poradnu Magdala. Měl by mít připravený takový program, aby z něj mělo dítě radost a těšilo se na následující setkání. Na délce setkání se oba rodiče předem dohodnou nebo je určí soud, zpravidla jde o jednu hodinu až několik dnů. Poté tatínek v předem dohodnutém čase přivede dítě do Poradny Magdala a předá je mamince.

Při předávání se rodiče vzájemně informují o zdravotním stavu dítěte, o jeho aktuálních potřebách, případně si sdělují další potřebné informace.

Cílem Asistovaného předávání je to, aby byl zachován vztah mezi dítětem a jemu nejbližšími lidmi a aby se tento vztah mohl dále rozvíjet. Po celou dobu Asistovaného předávání dítě ochraňujeme před chováním rodičů, které by nebylo pro dítě vhodné. V Poradně Magdala vnímáme širší rodinný kontext. Děti byly často vystaveny mimořádně náročným situacím, zažívaly v rodinách konfliktní jednání, domácí násilí či zneužívání, kterých byly svědky nebo oběťmi. Snažíme se vidět situaci očima dítěte, pečlivě nasloucháme tomu, co sděluje a co prožívá. Laskavě a přátelsky ho podporujeme, aby se mohlo vyjádřit a projevit své city k mamince a tatínkovi.

V průběhu služby respektujeme vývojové fáze dítěte, jeho věk, jeho aktuální zdravotní a psychický stav. Každé Asistované předání proběhne standardně 5krát. Poté pracovníci vyhodnotí situaci klientů a navrhnou prodloužení, změnu nebo ukončení služby. Běžně se služba domlouvá na půl roku (6 měsíců). Průběh předávání je zdokumentován, je vyhotovena písemná zpráva pro potřebu rodičů, která je s jejich souhlasem případně poskytnuta soudu a OSPOD v případě, že si to rodiče přejí.

Asistované předávání se zásadně liší od Asistovaného setkávání v tom, že při Asistovaném předávání dochází pouze k předání dítěte mezi rodiči, zatímco při Asistovaném setkávání dochází k asistovanému setkání dítěte s rodičem, které trvá zpravidla 60 minut.

Více informací Méně informací

Mysleli jsme si, že jsme nejhorší rodina, ale zjistili jsme, že také něco děláme dobře…

Aneta, klienta služby Asistovaná setkávání

Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda

Službu Podporované komunikace poskytujeme rodičům nacházejícím se v konfliktním období. Rodiče podporujeme k obnovení vzájemné komunikace ve prospěch dětí a k vytváření společných dohod ohledně péče o děti.

Rodiče se ocitají v krizové situaci vlivem mnoha konfliktů a silné emoce jim brání se soustředit na potřeby dětí. Také děti vnímají, že se rodiče často hádají, urážejí se, nebo naopak spolu nehovoří, což v nich vyvolává nejistotu a úzkost. V zájmu zdravého psychického a fyzického vývoje dítěte je, aby vyrůstalo v klidném a bezpečném prostředí. Pokud jsou rodiče v konfliktu v přítomnosti dítěte, je to považováno za psychické násilí činěné na dítěti a může to narušit jeho zdravý psychický vývoj. Často bývá konflikt mezi rodiči partnerský, nikoliv rodičovský. Jeden druhému nechce odpustit jeho pochybení z minulosti, a rodiče se tak dostávají do nekončícího boje. Zodpovědnost a mnohdy i přání rodičů za klidné a bezpečné dětství se díky negativním emocím, způsobeným dřívějším partnerským konfliktem, úplně vytratí. Služba Podporovaná komunikace pomáhá rodičům překlenout toto zátěžové období s co možná nejmenší újmou pro děti.

 Jak služba probíhá

Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda se realizuje na žádost obou rodičů nebo jednoho z nich. Rodiny do poradny doporučuje i OSPOD či příslušný soud, se kterým Poradna Magdala úzce spolupracuje.

Rodiče se setkávají bez přítomnosti dětí na neutrální půdě poradny, kde za podpory našeho pracovníka probíhá řízená komunikace mezi nimi. Tato řízená komunikace využívá prvků mediace obohacené o prvky psychoterapie a edukace.

Pozornost zaměřujeme na zájem dítěte a na zabezpečení jeho práv. Celou situaci rodiny vnímáme očima dítěte a zároveň nasloucháme potřebám rodičů. Rodiče podporujeme ke zvyšování rodičovských kompetencí, aby byli schopni vnímat potřeby svých dětí a podle toho jednat.

Při službě Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda rodiče dodržují pravidla, se kterými se seznámí hned na první schůzce v poradně a se kterými souhlasí. Tato pravidla pak rodičům pomáhají v nastavení zdravé komunikace i mimo poradnu.

Poradna Magdala poskytuje rodičům službu Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda zpravidla 5 krát. Poté pracovníci poradny přezkoumají vývoj rodičovského konfliktu a na základě aktuální kvality rozhovoru mezi rodiči o potřebách dítěte se služba ukončí, prodlouží nebo se jim doporučí jiný druh pomoci.

Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy a soukromých dárců poskytujeme službu Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda bezplatně. Podle délky a hloubky konfliktu mezi rodiči se odvíjí počet podporovaných komunikací, které umožňují obnovit
a zkvalitnit rodičovský rozhovor mezi matkou a otcem.

Oproti službám Asistované setkávání dítěte s rodičem a Asistované předávání dítěte mezi rodiči je služba Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda odlišná v tom, že jsou během ní přítomni pouze rodiče, nikoliv dítě. Je to bezpečné řešení jejich konfliktu, aniž by jím bylo jejich dítě jakkoliv zatíženo.

Více informací Méně informací

Myslel jsem si, že se s exmanželkou dohodnu, ale nefungovalo to. Dohodli jsme se na „jízdním řádu“, podle kterého všichni vědí dopředu, co bude. Děti jsou tak klidnější.

Marek, klient Podporované komunikace a Rodičovské dohody

Nejčastější dotazky o službě Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda

Jak lze navázat spolupráci s poradnou?

Jak probíhá spolupráce s rodiči?

Jaký je tedy cíl této služby?

Jaká jsou nejčastější témata rodičů?

Kontakty

Mgr. Martina Zaťková

zástupce vedoucí Poradny Magdala

739 002 900 (po-pá: 9-17 hod)

Mgr. Pavla Němcová

sociální pracovnice

Mgr. Tereza Heyduková, DiS.

sociální pracovnice

737 280 644 (po-pá: 9-17 hod)

Bc. Kristýna Königová

sociální pracovnice, kontaktní osoba pro služby Asistovaná setkání a Asistovaná předávání

737 280 626 (po-pá: 9-17 hod)

Ondřej Štulíř

kontaktní pracovník pro služby Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda

737 280 614 (po-pá: 9-17 hod)

Kde nás najdete

Londýnská 44, Praha 2, 120 00

   Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Novinky

Aktuálně z Ugandy

1. 6. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Pomoc rodinám v nouzi

12. 12. 2022

Měla 22 bytů, domov ale žádný. Teď jí ho pomáhá hledat Azylový dům Gloria

Pomoc rodinám v nouzi

7. 6. 2022

V Azylovém domě Gloria oslavili Den dětí

Gloria Pomoc rodinám v nouzi

3. 6. 2022

Pomáhám dětem získat sebedůvěru, říká speciální pedagožka z azylového domu

Podpořte Poradnu Magdala

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

Věnujeme se rodinám s dětmi, které jsou ohroženy různými formami násilí v rodině.

  • Podpoříme rodiče, aby i po rozpadu rodiny dokázali láskyplně pečovat o své děti.
  • Poskytneme bezpečné zázemí rodičům, kde se mohou setkat s dítětem, které má v péči druhý rodič.
  • Zajistíme odborný růst pracovníků naší Poradny.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)