Asistovaná setkávání dítěte s rodičem

Hledáte specializované neutrální pracoviště, kde byste se mohl/a setkat se svým dítětem, které nemáte svěřené do péče? V příjemném prostředí naší poradny můžete setkání uskutečnit.

Nezletilé dítě se u nás setkává s rodičem nebo s prarodičem, který je oprávněn k setkávání s dítětem. Kontakt mezi nimi byl z nějakého důvodu přerušen a je v zájmu dítěte ho obnovit. Asistovaná setkávání probíhají na neutrální půdě našeho poradenského pracoviště v Praze. Uskutečňujeme je ve spolupráci s rodiči dítěte, pokud je potřeba, ve spolupráci s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí příslušného městského úřadu, případně s příslušným soudem.

 Jak služba probíhá

Nezletilé dítě se v naší poradně setkává se svým rodičem či prarodičem, který je oprávněn k setkávání s dítětem. Kontakt mezi nejbližšími lidmi byl z vážného důvodu přerušen na několik měsíců či let. Je v zájmu zdravého vývoje dítěte tento jedinečný a nenahraditelný vztah opět navázat a bezpečně obnovit na odborném pracovišti.

Asistovaná setkávání probíhají na neutrální půdě v přátelském prostředí Poradny Magdala, která je k těmto kontaktům uzpůsobena tak, aby se zde dětem líbilo. Setkávání provádíme po dohodě s oběma rodiči dítěte a v týmové spolupráci s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí příslušného městského úřadu, případně s příslušným soudem.

Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy a soukromých dárců, poskytujeme službu Asistované setkávání pro děti a jejich rodiče bezplatně. Podle situace, ve které se dítě nachází, se odvíjí počet asistovaných setkání, která umožňují obnovit blízký vztah mezi dítětem a jeho rodičem.

Lidé přicházejí plni bolesti, obav, očekávání, strachu, nejistoty a negativních emocí a celkově jsou velmi zraněni. Pracovníci poradny na jejich naladění citlivě reagují, poskytují rodičům a dětem potřebné informace o průběhu a pravidlech služby. Svým citlivým přístupem jim zajistí bezpečné prostředí, oporu a současně hranice, které nezraňují děti.

V naší poradně se věnujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy různými formami násilí v rodině, tíživou sociální situací a potížemi v rodičovské komunikaci. Jedná se zpravidla o situace, kdy se rodiče dítěte rozvádějí, rozcházejí, bojují o svěření dítěte do péče, nebo mezi nimi neprobíhá či probíhá sporadicky komunikace o dítěti. Když se řekne násilí, nemáme tím na mysli pouze pěstní souboje, ale také neuctivé či zesměšňující, zraňující zacházení s blízkými, nebo stav, kdy jsme si zapomněli naslouchat, a každý vnímáme pouze sami sebe a skrze své problémy nevidíme nejbližšího člověka, který žije vedle nás.

Výhradní pozornost v poradně zaměřujeme na dítě, na jeho citové projevy a na zabezpečení jeho práv. S laskavostí a podporou se věnujeme tomu, jak dítě svoji situaci na pozadí rodiny prožívá. Vytváříme klidné, bezpečné a vstřícné prostředí, aby si dítě dle věku uvědomovalo, co cítí k rodiči, se kterým se asistovaně setkává. Podporujeme dítě, aby podle prožívaných pocitů mohlo jednat a uvědomit si své nové postavení ve změněné rodinné situaci, kdy se rodiče rozcházejí a opouštějí společnou domácnost. Dítě není vystavováno rizikovým situacím, které by mohly jeho duši a srdíčko poškodit.

Za klíčová práva dítěte považujeme právo být ochráněno před domácím násilím a zneužíváním, právo být vychováváno oběma rodiči, právo na stejnou životní úroveň jako oba rodiče a právo na zajištění ochrany a pomoci zajišťované státem. Celou situaci rodiny vnímáme očima dítěte a zároveň nasloucháme potřebám rodičů. Rodiče podporujeme ke zvyšování rodičovských kompetencí, aby byli schopni vnímat potřeby svých dětí a jednat podle toho, co jejich dětem chybí.

V poradenské praxi s rodinami a dětmi se ukazuje, že rodič, který se setkává s dítětem, je zpravidla otec. Pracovníci ukazují matkám, že role otců je ve výchově a vývoji ke zdravé bytosti nezastupitelná, jak u potomků mužského tak i ženského pohlaví. Pokud se asistovaně setkává s dítětem matka, je otcům objasňována nenahraditelnost matky pro citový vývoj dítěte.

Na rodičovský konflikt se v tomto článku díváme z pohledu asistovaného setkávání. Příště se zaměříme na konflikt z hlediska dalších služeb poskytovaných Poradnou Magdala.

 

Více informací

Už nedostávám urážlivé SMS zprávy jako dřív…

Jana, klientka služby Asistované předávání

Časté dotazy o službě Asistovaná setkávání

Jak asistované setkání probíhá?

Je dítě v konzultovně s rodičem samo nebo je po celou dobu přítomen pracovník poradny?

Jaká jsou ta nejzásadnější pravidla pro zdravé a bezpečné setkávání?

Co když dítě sice na setkání s druhým rodičem jde, ale pláče nebo je nešťastné?

Nepomáháte tedy vyřešit konflikt mezi rodiči?

Jako druhý rodič mohu dítěti něco přinést?

Co je tedy cílem asistovaného setkávání?

Asistovaná předávání dítěte mezi rodičem

Nemůžete si dítě předat bez emocí? Není pro vás přijatelný způsob předávání dítěte, který mezi vámi a druhým rodičem aktuálně probíhá?

Službu realizujeme v prostorách poradny. Za přítomnosti pracovníků předáváme dítě mezi rodiči, kteří se dohodli na tomto způsobu předávání. Zajistíme rodinám, které prošly domácím násilím, bezpečné zázemí pro všechny členy, aby předání proběhlo co možná nejklidněji.

 Jak služba probíhá

Asistované předávání dítěte (dále „ASP“) je služba, při níž si rodiče za přítomnosti pracovníků předají dítě mezi sebou. Ke službě přicházejí rodiče nejčastěji na doporučení pracovníků sociálně-právní ochrany dítěte, případně soudu. Rodičům v některých náročných situacích nejde bez pomoci asistence zajistit dítěti klidné a bezpečné podmínky pro předání dítěte mezi sebou. Rádi rodiče naučíme poklidné předání a vítáme, pokud přicházejí z vlastního rozhodnutí sami.

Jak Asistované předání probíhá, si nejlépe vysvětlíme na příkladu. Většinou maminka přivede k nám do poradny své dítě. Pracovníci naší poradny stráví krátký čas s maminkou, vyplní spolu nezbytné dokumenty a potom jdou všichni společně za tatínkem. Tatínek si dítě od maminky vezme a jde s ním ven, mimo prostory Poradna Magdala. Tatínek má pro syna nebo dceru připravený takový program, ze kterého má dítě radost a bude se těšit i na následující setkání. Až uplyne doba setkání, tatínek navrátí dítě v předem dohodnutém čase jeho mamince. Doba setkání je taková, na které se rodiče dohodli nebo jak určil soud, od jedné hodiny až po několik dnů.

Při předávání se rodiče vzájemně informují o zdravotním stavu dítěte, o jeho aktuálních potřebách, případně si předávají další potřebné doplňující informace, které mají oba znát.

Cílem služby je zajistit zázemí pro předání dítěte mezi rodiči klidným, nenásilným způsobem v bezpečném prostředí Poradny Magdala, aby byl zachován a pokračoval vztah mezi dítěti nejbližšími lidmi, kterými jsou maminka a tatínek. Po celý proces ASP dítě ochraňujeme před možným nelaskavým chováním rodičů, které by nebylo pro dítě vhodné. V Poradně Magdala vnímáme širší rodinný kontext, vidíme situaci rodiny s dítětem očima dítěte a pečlivě nasloucháme tomu, co dítě sděluje a co se děje v dětském srdíčku. Zajistíme nekonfliktní průběh předávání nezletilého dítěte. Dítě laskavě a přátelsky podporujeme, aby se mohlo vyjádřit a projevit své city k mamince a k tatínkovi. Děti byly často vystaveny mimořádně náročným situacím, zažívaly v rodinách konfliktní jednání, domácí násilí, případně zneužívání, kterých byly svědky nebo dokonce oběťmi.

Rodičům pomáháme a vedeme je v tom, jak má předávání vypadat, respektujeme je a zároveň jim pomáháme nahlížet na jejich chování, které oni sami už nevnímají, protože jsou zvyklí spolu komunikovat určitým způsobem. Společně s rodiči dospíváme k tomu, co dítě podpoří, z čeho bude mít radost. Rodiče si uvědomují, jakým způsobem mají hovořit mezi sebou v přítomnosti svého vlastního dítěte. Rodiče si sami vyzkoušejí, že nejvhodnější pro jejich dítě jsou nekonfliktní postoje vůči sobě navzájem, hlavně takové, které příznivě ovlivňují zdravý vývoj dítěte a rozvíjejí vztahy mezi dítětem a jeho rodiči.

Rodičům doporučujeme, aby mluvili o druhém rodiči hezky, s respektem k jeho rodičovské roli, aby podporovali dítě ve vztahu s druhým rodičem, a to i tehdy, když takto hovořit je pro otce nebo matku náročné, bolestné a emočně obtížné zvladatelné. Za všech okolností je potřeba umožnit dítěti, aby mohlo milovat oba rodiče stejně vřele. Tímto způsobem rodiče vytvářejí podmínky pro zdravou duši svého chlapečka nebo holčičky, pro které jsou svým jednáním vzorem. Je potřeba, aby rodiče dítě laskavě a citlivě na návštěvu poradny připravili a povídali si s ním, jak bude proces předávání probíhat a kdo u toho bude přítomen.

Pokud jsou rodiče v závažném konfliktu, vedeme je, aby proces předávání probíhal v co nejkratším čase, aby před dítětem nezaznívala konfliktní, obviňující, případně nepřátelská slova. Přistupujeme citlivě k dětské duši i k rodičům, kteří bývají zranění tím, co si vzájemně způsobili. Citlivý a přátelský přístup se osvědčuje z důvodu, že pomáhá a chrání dítě a jeho rodiče.

V průběhu služby respektujeme vývojové fáze dítěte, jeho věk, jeho aktuální zdravotní a psychický stav. Každé ASP proběhne standardně 5 krát. Poté pracovníci vyhodnotí situaci klientů a navrhnou prodloužení, změnu nebo ukončení služby. Standardně se služba smluvně domlouvá na dobu půl roku (6 měsíců). Průběh předávání je zdokumentován, je vyhotovena písemná zpráva pro potřebu rodičů, která je se souhlasem rodičů případně poskytnuta soudu a OSPOD v případě, že si to rodiče přejí.

Asistované předání se zásadně liší od Asistovaného setkání v tom, že při ASP dochází pouze k předání dítěte mezi rodiči za asistované podpory pracovníků, zatímco při ASS dochází k asistovanému setkání dítěte s rodičem, které trvá zpravidla 60 minut.

Oběma službám je společná skutečnost, že dítě je přítomno osobně a je mu věnována výhradní pozornost, aby mohla být zajištěna jeho práva – být milováno a být vychováváno oběma rodiči a být ochráněno před konfliktním jednáním, domácím násilím a zneužíváním v souladu s ustanoveními sociálně-právní ochrany dětí. Rodičům a jejich dětem poskytujeme veškeré služby bezplatně, v přátelském prostředí Poradny Magdala, a těší nás, když od nás odcházejí spokojené děti i rodiče.

Více informací

Mysleli jsme si, že jsme nejhorší rodina, ale zjistili jsme, že také něco děláme dobře…

Aneta, klienta služby Asistovaná setkávání

Máte zájem o služby Asistované setkávání a Asistované předávání?

Ondřej Štulíř

Poradna Magdala, asistované kontakty

Podporovaná komunikace

Službu Podporované komunikace poskytujeme rodičům v konfliktním rozvodovém, porozvodovém (porozchodovém) období. Rodiče podporujeme k obnovení vzájemné komunikace ve prospěch dětí.

Rozchod rodičů je dlouhodobý a stresující proces, plný smutku, zklamání a bezmoci, který působí na všechny zúčastněné. Rodiče se ocitají v krizové situaci vlivem mnoha konfliktů a silné emoce jim brání se soustředit na potřeby dětí. Také děti vnímají, že se máma a táta často hádají, už se nemají rádi, urážejí se, což v nich vyvolává nejistotu a úzkost. Některé děti se stahují do sebe a projevují se jako hodné, u jiných narůstá agresivita nebo se zhoršuje školní prospěch. Služba Podporovaná komunikace pomáhá rodičům překlenout toto zátěžové období s co možná nejmenší ztrátou pro děti.

 Jak služba probíhá

Rodiče se setkají v poradně bez přítomnosti dětí na neutrální půdě, kde za podpory našeho pracovníka probíhá vedená komunikace mezi nimi. Tato řízená komunikace využívá prvků mediace a oproti mediaci je obohacená o prvky psychoterapie a edukace.

Rodiče mluví v průběhu služby směrem k pracovníkům poradny, nikoliv mezi sebou, dokud se komunikace mezi rodiči nezlepší, stane se méně konfliktní či nekonfliktní.

V zájmu zdravého psychického a fyzického vývoje dítěte je, aby vyrůstalo v klidném, bezpečném prostředí, jehož podmínkou je kvalitní rodičovský rozhovor o výchově, vývoji a potřebách dítěte. Pokud jsou rodiče v konfliktu před dítětem, je toto považováno za psychické násilí činěné na dítěti, které může narušit jeho zdravý psychický vývoj. Děti, které jsou předávány mezi rodiči, kteří spolu nehovoří, také vnímají konflikt mezi nimi. Často bývá konflikt mezi rodiči partnerský nikoliv rodičovský. Jeden druhému nechce odpustit z minulosti jeho pochybení a rodiče se tak dostávají do nekončícího boje „oko za oko, zub za zub“. Zodpovědnost a mnohdy i přání rodičů za klidné a bezpečné dětství, zdravý vývoj jejich dětí se díky negativním emocím způsobenými dřívějším partnerským konfliktem úplně vytratí.

Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda probíhá s rodiči často na žádost jednoho nebo obou z nich. Rodiny do poradny doporučuje i OSPOD, se kterým Poradna Magdala úzce spolupracuje, případně příslušný soud rozhodnutím.

Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy a soukromých dárců, poskytujeme službu Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda bezplatně. Podle délky a hloubky konfliktu mezi rodiči se odvíjí počet podporovaných komunikací, které umožňují obnovit, prohloubit, zkvalitnit rodičovský rozhovor mezi matkou a otcem.

Zpravidla poskytuje poradna rodičům 5 krát službu Podporovaných komunikace a Rodičovská dohoda, poté revidují pracovníci poradny vývoj rodičovského konfliktu a na základě aktuální kvality rozhovoru mezi nimi o potřebách dítěte se služba ukončí, prodlouží nebo se rodičům doporučí jiný druh pomoci.

Rodiče přicházejí do poradny plni hněvu, bolesti, obav, očekávání, strachu, nejistoty a negativních emocí a celkově jsou velmi zraněni, prožívají silné emoce. Často chce jeden rodič „předělat“ druhého „k obrazu svému“. Rodičům pracovníci citlivě a trpělivě vysvětlují, že i když má každý z rodičů jiný názor na výchovu, pro jejich děti to může být prospěšné právě díky tomu, že si do života odnášejí dva vzory výchovy a bude v dospělosti jen na nich, pro který se rozhodnou. V každém případě je potřeba, aby se rodiče k sobě chovali vzájemně s úctou a respektem a hledali společnou řeč ve výchově svých potomků, k čemuž jim pomůže právě konstruktivní dialog, nikoliv hádka a osočování. Při službě Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda rodiče dodržují pravidla služby, se kterými se seznámí hned na první schůzce v poradně a se kterými souhlasí. Tyto pravidla pak rodičům pomáhají v nastavení zdravé komunikace i mimo prostory poradny.

V naší poradně se věnujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy různými formami násilí v rodině, tíživou sociální situací a potížemi v rodičovské komunikaci. Jedná se zpravidla o situace, kdy se rodiče dítěte rozvádějí, rozcházejí, bojují o svěření dítěte do péče nebo mezi nimi komunikace o dítěti probíhá jen sporadicky či  vůbec. Násilím nemyslíme pouze násilí fyzické, ale také neuctivé či zesměšňující, zraňující zacházení s blízkými, nebo stav, kdy jsme si zapomněli naslouchat, a každý vnímáme pouze sami sebe a skrze své problémy nevidíme nejbližšího člověka, který žije vedle nás.

Výhradní pozornost zaměřujeme na zájem dítěte, na jeho citové projevy a na zabezpečení jeho práv. Za klíčová práva dítěte považujeme právo být ochráněno před domácím násilím a zneužíváním, právo být vychováváno oběma rodiči, právo na stejnou životní úroveň jako oba rodiče a právo na zajištění ochrany a pomoci zajišťované státem. Celou situaci rodiny vnímáme očima dítěte a zároveň nasloucháme potřebám rodičů. Rodiče podporujeme ke zvyšování rodičovských kompetencí, aby byli schopni vnímat potřeby svých dětí a jednat podle toho, co jejich dětem chybí.

Oproti službám Asistovaná setkávání dítěte s rodičem a Asistovaná předávání dítěte mezi rodiči je služba Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda odlišná  v tom, že během služby jsou přítomni pouze rodiče, nikoliv dítě. Je to bezpečné řešení jejich rodičovského konfliktu, aniž by konfliktem bylo jejich dítě jakkoliv zatíženo.

Více informací

Myslel jsem si, že se s exmanželkou dohodnu, ale nefungovalo to. Dohodli jsme se na „jízdním řádu“, podle kterého všichni vědí dopředu, co bude. Děti jsou tak klidnější.

Marek, klient Podporované komunikace a Rodičovské dohody

Nejčastější dotazky o službě Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda

Jak lze navázat spolupráci s poradnou?

Jak probíhá spolupráce s rodiči?

Jaký je tedy cíl této služby?

Jaká jsou nejčastější témata rodičů?

Máte zájem o službu Podporovaná komunikace?

Londýnská 44, 120 00 Praha 2

603 588 440 (po-pá: 9-17 hod)

Novinky

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 10. 2020

Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 10. 2020

Generální vikář Jan Balík: Děkuji za vaši službu v první linii

Rozhovor s Šárkou Drškovou: 20 let Poradny Magdala Aktuálně ze sociálních služeb

26. 2. 2019

Rozhovor s Šárkou Drškovou: 20 let Poradny Magdala

Projekt Magdala pomáhá obětem obchodu s lidmi Poradna Magdala

14. 5. 2018

Projekt Magdala pomáhá obětem obchodu s lidmi

Podpořte Poradnu Magdala

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

Věnujeme se rodinám s dětmi, které jsou ohroženy různými formami násilí v rodině.

  • Podpoříme rodiče, aby i po rozpadu rodiny dokázali láskyplně pečovat o své děti.
  • Poskytneme bezpečné zázemí rodičům, kde se mohou setkat s dítětem, které má v péči druhý rodič.
  • Zajistíme odborný růst pracovníků naší Poradny.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)